Materské centrum Úsmev oslávilo 20 rokov

V piatok 21. októbra sa v priestoroch Materského centra Úsmev konala oslava 20. výročia založenia Materského centra Úsmev v Piešťanoch.

Veľmi nás teší, že sa predstavitelia mesta Piešťany, podporovatelia a dlhodobí partneri rozhodli piatkové popoludnie stráviť spoločne s nami. Dvadsiate výročie nám prišlo ako vhodná príležitosť zastaviť a zamyslieť sa, kam sme aj za ich pomoci dokázali posunúť priestory Materského centra Úsmev a zosumarizovať akcie a aktivity dobrovoľníkov z centra.

Bolo príjemné vidieť pozvaných hostí ako priateľov a zároveň podporovateľov Materského centra Úsmev. Veľmi si ceníme, že aktivity centra sú vnímané za prospešné a potrebné. Každý z hostí sa nejakým spôsobom pričinil o zveľadenie priestorov, či bol súčasťou nejakej zo organizovaných akcií.

Oslava výročia Materského centra bola vnímaná hlavne ako príležitosť poďakovať sa ľuďom, inštitúciám, firmám, nadáciám, ale aj dobrovoľníkom, ktorí rôznym spôsobom prispeli k rozvoju či podpore Materského centa Úsmev.

V prvom rade by sme sa radi poďakovali Trnavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, bez ktorej by sme nedokázali prevádzkovať herňu Materského centra Úsmev a jeho rôzne aktivity.

Veľká vďaka patrí Mestu Piešťany za priestory a podporu nielen formou dotácií, ale aj formou spolupráce a podpory v rôznych oblastiach. Za výbornú spoluprácu s Oddelením sociálnych služieb, ktoré personálne a odborne pokryli nejednu akciu Materského centra Úsmev.

Ďakujeme Službám Mesta Piešťany – osobitne pani riaditeľke Dupkaničovej za pomoc pri organizovaní rôznych podujatí, ako napríklad Noc svetiel, Prechádzka rozprávkovým parkom, či bežnej prevádzke interiérovej herne alebo ihriska Karibik. Za ich flexibilné reagovanie na rôzne naše potreby a požiadavky. Za ich trpezlivý, ústretový a chápajúci prístup. A verte, že ich bolo neúrekom.

Taktiež by sme sa radi poďakovali členom Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie na Meste Piešťany a Komisie pre sociálnu oblasť poslancom pri TTSK za ich podporu a dôveru pri hlasovaní za projekty. Vážime si, že nás vnímate ako dôležitú súčasť sociálnej a preventívnej siete, ktorú sa rozhodlo mesto Piešťany a TTSK podporovať. Veľmi nás teší, že aj medzi členmi komisie sa nájdu dlhoroční dobrovoľníci na rôzne akcie pre deti ako sú napr. Mikuláš v podaní PhDr. Martina Cifru.

Ďakujeme Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch, ktorý na oslave zastupila a Ing. Sedláková za dlhoročnú podporu a pomoc. Bez dobrovoľníckej služby si nevieme predstaviť udržať prevádzku herne a niektorých aktivít Materského centra Úsmev. Ďakujeme aj za súčasných našich dobrovoľníkov – Ukrajinky, ktoré vnímame ako veľký prínos pre centrum. V spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny – Odborom sociálnych vecí sme zorganizovali nejednu zbierku detského oblečenia, hračiek a detských potrieb pre sociálne odkázané rodiny.

Teší nás, že sme podporu našli aj u mediálnych partnerov, bez ktorých si nevieme predstaviť tak bohatú účasť návštevníkov na aktivitách centra. Ďakujeme za dlhoročnú ročnú podporu internetovým portálom PNky – p. Hudcovičovi a zpiešťan.sk – p. Palkovičovi.

Veľmi si vážime podporu podnikateľského sektoru. Ďakujeme, za to, že naše projekty našli pochopenie a stálych podporovateľov z miestnych podnikateľov. Ich formy podpory neboli iba finančného charakteru, ale aj materiálneho či formou služieb. Ďakujeme našim stálym podporovateľom akú sú napr. ON Semi, Respect, VAC, Ecom, Slovenská chránená dielňa, Žiwell, Dino, …. .

Neradi by sme zabudli na nadácie a fondy, vďaka ktorým sme mohli realizovať viaceré projekt. K najstabilnejším patrí Nadácia Pontis, Nadácia Jána Korca.

Veľká vďaka patrí všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktoré venujú 2% dane na aktivity Materského centra Úsmev. Tieto finančné zdroje podporujú najkreatívnejšie aktivity a zároveň slúžia ako doplňujúce financie k povinnej spoluúčasti na projektoch.

Úprimné ďakujem patrí aj subjektom pôsobiacim v treťom sektore. U nich nachádzame pochopenie, lebo sme na jednej lodi a sme odkázaní na spoluprácu. Preto si veľmi vážime, že naše vzťahy nie sú konkurenčné, ale úprimné, ústretové a otvorené k spolupráci. Ďakujeme Trnavskej arcidiecéznej charite, Únii slabozrakých, OZ Spina Bifida, Centru pomoci pre rodinu, Aksen a mnohým ďalším.

Osobitnú vďaku si zaslúžia naši dobrovoľníci. Je to pre nás špeciálna skupina ľudí, ktorí sú ochotní obetovať Materskému centru Úsmev nielen svoj osobný čas, ale aj svoje materiálne vybavenie, financie, prostriedky. Bez týchto dobrosrdečných ľudí by nemohla byť zrealizovaná  žiadna akcia Materského centra Úsmev. Sú pre nás hnacím motorom a svojou ochotou zapojiť sa nám potvrdzujú, že naše aktivity majú význam. Do  dobrovoľníctva v Materskom centre Úsmev sa počas 20 rokov zapojili stovky ľudí – detí, študentov, rodičov, seniorov. Dokážeme využiť každý ľudský potenciál a zapojiť ho do niektorého z našich projektov.

Je pre nás ohromujúce, že miestami sa nám miešajú dobrovoľníci s kamarátmi, kolegami, poslancami, s členmi komisie, so sponzormi.  Naozaj cítime Vašu veľkú podporu a asi aj preto sme neustále ochotní robiť aktivity na podporu rodiny s deťmi.

Materské centrum počas 20 rokov prirodzene rozširovalo aktivity centra. Preto Vás pozývame k ich rekapitulácii prostredníctvom fotiek.

Text a foto: Materské centrum Úsmev