Hlavnou témou mestského zastupiteľstva bude vlaňajší rozpočet

Mesto Piešťany v minulom roku hospodárilo s prebytkom viac ako pol milióna eur, ale napríklad do opravy ciest a chodníkov neinvestovalo. Aj o tom budú hovoriť poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Začína v stredu 29. júna o 14.00 h v zasadačke Mestskej knižnice. Program je nasledovný:

1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 26.05.2016
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2015
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2015
6. Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2015
7. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome služieb na ulici A. Hlinku v Piešťanoch pre Materské centrum Úsmev
8. Nákup 2 kusov nových kosačiek z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o.
9. Obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany – Úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov
10. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – Záverečný  účet
11. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2015
12. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom č. 1479/7, lokalita  ul. Nám. SNP, Piešťany,
13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Pod Párovcami
14. Návrh na nájom pozemku pre Dušana Švancaru a manželku Jarmilu Švancarovú, lokalita Zavretý kút
15. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Pavlínu Jamborovú, lokalita Skalná, Piešťany
16. Obchodná verejná súťaž v lokalite Vodárenská – návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti
17. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Holubyho, Piešťany. Návrh uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre MUDr. Martina Mrázika a Petru Mrázikovú, lokalita Holubyho, Piešťany
18. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4. zasadnutia MsZ r. 2016
19. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2016
20. Rôzne
21. Interpelácie poslancov
22. Záver

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk