18.01.2017 # 13:17 # 13:17

Bytový podnik: Primátor vetoval uznesenie zastupiteľstva

Miloš Tamajka nepodpísal uznesenie poslancov, na základe ktorého by primátor ako jediný člen valného zhromaždenia Bytového podniku Piešťany (BPP) potreboval pri vážnejších rozhodnutiach súhlas zastupiteľstva. V piatok 20. apríla sa preto mimoriadne zíde mestská rada.

Valným zhromaždením BPP bolo až do konca minulého roka mestské zastupiteľstvo. Po novom je ním iba primátor. K zmene prišlo na základe upozornenia Národného kontrolného úradu, poslanci si však nechcú nechať niektoré kompetencie vziať.

Minulý týždeň preto prijali uznesenie, podľa ktorého pri závažnejších rozhodnutiach o BPP bude primátor potrebovať súhlas mestského zastupiteľstva. Má ísť napríklad o vymenovanie a odvolanie štatutárnych orgánov, zmenu právnej formy alebo o kúpu, prenájom a predaj majetku.

Miloš Tamajka toto uznesenie odmietol podpísať, preto sa ním musí ešte raz zaoberať mestská rada. Ani jej rozhodnutím nie je primátor viazaný. Na prelomenie veta musí uznesenie prejsť ešte raz zastupiteľstvom a to trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

K zmenám v orgánoch Bytového podniku Piešťany prišlo tesne pred koncom minulého roka. Valným zhromaždením sa stal primátor, ktorý odvolal dlhoročnú konateľku Evu Kollárikovú a nahradil ju radničným právnikom Pavlom Vermešom. Z dozornej rady musel odísť poslanec Martin Cifra, jej novým členom sa stal Matúš Kromholc.

Ako informovala Piešťany TV, dozorná rada sa stretla začiatkom tohto týždňa a za svojho nového predsedu si zvolila viceprimátora Michala Hyneka.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

 • Fero

  Súhlasím s komentárom na TV Piešťany, že trio Tamajka, Hynek a Vermeš úplne ovládli mestskú spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o..

  Pred týmito krokmi menovaných pánov sa to stať nemohlo, čo preukazujem nasledovným.

  V Zbierke listín založených v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava sú založené (samozrejme okrem iných listín) tieto základné dokumenty (listiny) o Bytovom podniku Piešťany, s.r.o.:

  1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 21. 06. 1999 do notárskej zápisnice N 211/99, Nz 210/99 podľa slovenského práva.
  2. Notárskou zápisnicou N 364/99, Nz 367/99 spísanou 29. 10. 1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení bola zmenená zakladateľská listina.
  3. Zmena zakladateľskej listiny v úplnom znení ako dodatok č. 1, spísaný vo forme notárskej zápisnice N 300/2003, Nz 42579/2003, zo dňa 30. 05. 2003. Zmena stanov schválená na 2. mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30. 5. 2003.

  Do dnešného dňa nie je v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava uložená nové rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny tejto spoločnosti, preto dávam do pozornosti niektoré údaje z notárskej zápisnice zo dňa 30.05.2003, teda z platnej zakladateľskej listiny Bytového podniku Piešťany, s.r.o.:
  Mesto Piešťany, IČO: 612 031, so sídlom Nám. SNP č. 3, Piešťany 92101 zastúpeným primátorom mesta Piešťany, ktorého oprávnenie konať v mene mesta …
  Účastník ma požiadal, aby do notárskej zápisnice bolo spísané nasledovné rozhodnutie: o zmenezakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným.
  Primátor mesta Piešťany rozhoduje o zmene zakladateľskej listiny
  v zhode s uzneseniami valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2003 spoločnosti
  Bytový podnik Piešťany, s r.o., so sídlom Školská 19, Piešťany 921 01, ktorých
  výpis tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 1.
  Primátor mesta Piešťany, vyhlásil, že mesto Piešťany je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Bytový podnik Piešťany, s r.o., so sídlom Školská 19, Piešťany 921 01, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka číslo 11528/T, IČO: 36 232 700 (ďalej len“spoločnosť „).
  Právomoc valného zhromaždenia jediného spoločníka mesta Piešťany vykonáva
  Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany, ktoré svojimi uzneseniami v právomoci valného zhromaždenia prijatými dňa 30.05.2003 schválilo stanovy spoločnosti, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 2 a splnomocnilo primátora mesta Piešťany k prehláseniu, že zakladateľskú listinu spoločnosti zo dňa 21.06.1999 spísanú vo forme notárskej zápisnice N 211/99 Nz 210/99 notárom v Novom Meste nad Váhom, ktorá bola zmenená rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 29.10.1999 a zmena zapísaná v notárskej zápisnici N 364/99 Nz 367/99, sa mení a dopĺňa na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 30.05.2003, ktorými boli schválené zmeny vzniknuté v spoločnosti s poukazom na novelu Obchodného zákonníka zákonom č. 500/2001 Z.z. vo forme notárskej listiny jednostranným právnym úkonom jediného spoločníka v dodatku č. 1 k zakladateľskej listine, ktorý dodatok sa prijíma v úplnom novom znení takto:
  Článok I. Jediným spoločníkom spoločnosti je Mesto Piešťany,
  IČO: 612 031, Námestie SNP č. 3, Piešťany 921 01
  Článok II. Obchodné meno spoločnosti je: Bytový podnik Piešťany, s.r.o..
  Sídlo spoločnosti je: Školská 19, Piešťany 921 01.
  Článok. VIII. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Celý obchodný podiel patrí spoločníkovi.
  Článok IX.
  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného
  zhromaždenia upravujú stanovy spoločnosti.
  Článok X. Spoločnosť má vytvorenú päťčlennú dozornú radu, ktorá dohliada na výkon konateľov a vedenia spoločnosti a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Pôsobnosť dozornej rady upravujú stanovy spoločnosti.
  Článok XI. Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia. Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne.Obidvaja konatelia konajú v spoločnosti spoločne pri prevode a výplate finančných prostriedkov. Konatelia za spoločnosť konajú a podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojho mena a dodatku konatelia pripoja svoj podpis Pôsobnosť konateľov upravujú
  stanovy spoločnosti.
  Článok XII. Spoločník je subjektom všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo spoločnosti. Za spoločníka ako oprávnená osoba koná primátor mesta Piešťany. Práva a povinnosti spoločníka upravujú stanovy spoločnosti.

  Odo dňa 01.07.1999 bola zapísaná v Obchodnom registri zmena o spôsobe konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o.: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ za spoločnosť koná a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a dodatku konateľ, pripojí svoj podpis.

  Podľa § 132 ods. 1 Obchodneho zákonníka ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o rozhodnutie podľa
  § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2, pravosť podpisu jediného spoločníka
  na tomto rozhodnutí musí byť úradne osvedčená.

  Podľa § 125 ods.1 Obchodného zákonníka Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
  a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
  b)schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
  c)schvaľovanie stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak,
  d)rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy ( § 141), ak je zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia,
  e)rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
  f) vymenovanie,odvolanie a odmeňovanie konateľov,
  g)vymenovanie,odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
  h) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149,
  i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,
  j) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
  k) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská
  zmluva alebo stanovy spoločnosti.

  Podľa stanov Bytového podniku Piešťany, s.r.o. za spoločníka ako oprávnená osoba koná primátor mesta Piešťany, ktorý sa zúčastňuje prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na valnom zhromaždení a predkladá tu návrhy, vyjadruje sa k jednotlivým bodom programu a hlasovaním sa podieľať na rozhodovaní tohto orgánu spoločnosti prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany a primátora mesta Piešťany. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Rozhoduje o poverení a splnomocnení štatutárneho zástupcu spoločníka primátora mesta Piešťany na úkony spojené s vykonaním rozhodnutí valného zhromaždenia.

  Predstavme si, keďže po novom iba primátor vykonáva právomoci valného zhromaždenia, tak napr. pán primátor Tamajka rozhodne o zrušení spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. alebo o schváli zmluvu o predaji podniku sám, odvolávajúc sa na § 125 a § 132 Obchodného zákonníka a majetok mesta Piešťany, nebude už majetkom mesta.

  Podľa § 8 ods. 1 zákona o obecnom zriadení majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. K tomu treba konštatovať, že obec neplní úlohy iba na úseku verejnej správy, teda v oblasti, v ktorej sa rozhoduje o právach, oprávnených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb, ale plní i úlohy súvisiace so správou a nakladaním so svojím majetkom. V súvislosti s plnením úloh mimo oblasť verejnej správy patrí do výlučnej právomoci obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

  Obecné zastupiteľstvo určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkovými
  právami obce. Obchodný podiel v spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. je majetkové právo mesta Piešťany.

  Podľa § 13 ods. 6 prvá veta zákona o obecnom zriadení starosta môže pozastaviť výkon
  uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je
  pre obec zjavne nevýhodné.

  Citujem z upútavky tejto správy „Miloš Tamajka nepodpísal uznesenie poslancov, na základe ktorého by primátor ako jediný člen valného zhromaždenia Bytového podniku Piešťany (BPP) potreboval pri vážnejších rozhodnutiach súhlas zastupiteľstva.“ a dodávam, možno preto, že je to výhodné pre trio ………

 • Milan Fabrych

  Vyzyvam aby sme odvolali primatora Tamajku. Je az nepochopitelne ake zverstva ma na konte Tamajka a jeho neschopny vsade nim pretlacovany Hynek. Tento prizivnik sa chvastal ako chce na poste viceprimatora zarobit a dostat sa do Bytoveho podniku. Clovek ktory pouzival mestsku kreditku na vlastne ucely a chodil za peniaze danovych poplatnikov autom mestskeho uradu na sukromne cesty do CR. Obidve veci boli medializovane. Ako moze byt v Bytovom podniku tento neschopak? Tato bananova republika neprestava ucarovat

  • Jano

   Treba aby sa Pieštany spojili a odvolali tých zlodejov Tamajku Hyneka Hudcoviča a posluhovača Vermeša a jeho podarenú sestru.

   • Milan Fabrych

    poznam osobne poslancov, musi sa nieco zorganizovat. dajte kontakt na seba a hlavne sirte aby ich odvolali kde sa da

X