22.02.2015 # 13:47 # 13:47

Autorky obnovy parku vysvetlili svoje plány verejnosti

Inzercia

Na stretnutie autoriek projektu obnovy parku s verejnosťou prišlo včera popoludní asi tridsať ľudí. Hostiteľky hneď na úvod zdôraznili, že za projektom sa skrýva dvojročná intenzívna práca celého tímu ľudí od samotných autoriek a ich profesistov, cez zástupcov mesta až po dotknuté orgány, ktoré dokumentáciu odobrili. Mnoho času strávili v parku, kde terénnym prieskumom analyzovali územie.

Najprv autorky návrh popísali nad výkresom a následne sa skupina presunula priamo do prostredia parku, kde sa na ukážkových príkladoch snažili vysvetliť princípy obnovy. Oboznámili prítomných s navrhovanými prvkami, ktoré zvýšia atraktivitu a prispejú k oživeniu miesta.

Pri otázke náročnosti údržby konštatovali, že park koncipovali tak, aby boli nároky na jeho údržbu čo najnižšie. Svedčí o tom napríklad uplatnenie prírode blízkych kvetnatých podrastov a lúk, ktoré sú oproti klasickému trávniku menej náročné.

Upozornili, že park má 120 rokov, väčšina drevín je prestárnutá a úplne chýba mladá generácia. Preto je potrebné odstrániť nevhodné dreviny a nahradiť ich novými. Argumentovali, že novú výsadbu nie je možné sadiť pod staré nevhodné dreviny, pretože takého výsadby neprosperujú v tieni pod korunami.

Účastníkov zaujímali konkrétne čísla odstraňovaných stromov. Z celkového počtu 1480 stromov sa v prvej etape odstraňuje 130 kusov a v druhej etape (po piatich rokoch) 67 ks, čiže celkom 197 ks stromov. Väčšina kvôli zlému zdravotného stavu.

Z dôvodu kompozičného má byť v prvej etape odstránených 33 stromov (21 z nich až v čase rekonštrukcie športovísk, 8 líp a jeden javor sú súčasťou rozpadnutej vnútornej časti aleje a tri lipy ako súčasť nekoncepčného stromoradia v strede lúky). Na nové výsadby pripadá spolu 309 ks stromov.

Autorky tiež vysvetlili metodiku obnovy hlavnej promenády a priblížili priebeh jednaní s Pamiatkovým úradom v Trnave, kde sa zvažovali viaceré alternatívy. Reč bola aj o rekonštruovanom detskom ihrisku a novom prírodnom detskom ihrisku vo východnej časti parku. Hlavnú pobytovú lúku s okružnou cestou doplnenou pergolami predstavili ako srdce parku a miesto stretnutí, hier a piknikov.

Jeden z prítomných upozornil, že Piešťany by mali byť pyšné nato, že sa uskutočnila verejná architektonická súťaž návrhov, čo je na Slovensku výnimočný počin.

Po prechádzke v teréne sa niekoľko účastníkov presunulo do komunitného centra ŽiWell, kde diskusia pokračovala nad výkresmi projektovej dokumentácie. Niektorých občanov znepokojila myšlienka, prečo má byť spracovaná ďalšia inventarizácia drevín, keď už jedna spracovaná bola. Autorky pripomenuli, že podkladovú inventarizáciu v priebehu spracovania aktualizovali a spresňovali pre účely víťazného návrhu. Nevidia preto dôvody ju opäť zadávať. V závere sa diskutovalo, ako by mohla byť obnova rozetapizovaná, aby bolo možné ju reálne financovať.

Text a foto: Eva Teplická, spoluautorka víťazného návrhu na obnovu parku

X