Projekt CEMBAM bude skúmať využitie kmeňových buniek pri regenerácii alebo náhrade poškodeného tkaniva, príležitosť dá aj mladým vedcom

Projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja zastrešuje Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch a nadväzuje na vznik pracoviska pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu. V projekte s názvom CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby sa združilo sedem partnerov z rôznych inštitúcií na výskum využitia kmeňových buniek pri regenerácii poškodeného tkaniva či jeho náhrady.

Prostredníctvom projektu vznikne unikátne centrum CEMBAM, ktoré sa sústredí na pritiahnutie špičiek v tkanivovom inžinierstve a pokrokové technológie v oblasti liečby reumatoidnej artritídy. Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív pomocou 3D biotlače, ktoré budú aplikované in vivo a umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva.

V rámci konzorcia je zostavený tím žiadateľa a siedmich partnerov. Nezávislý výskum a vývoj realizujú štyria partneri, priemyselný výskum dvaja partneri a experimentálny vývoj traja. Výstupy míľnikov aktivít sa medzi sebou prelínajú a aktivity sa vzájomne dopĺňajú. Vedecké tímy budú skúmať rast kmeňových buniek na 3D bio konštruktoch, takzvaných skafoldoch, ich vývoj a vlastnosti, ako aj možnosti následnej spätnej implantácie pacientom. V rámci projektu pôjde najmä o predklinický výskum, skúšky a testovanie.

Realizáciou projektu sa vytvorí špičkové pracovisko medzinárodného významu, v inštitúcií, ktorá má na to všetky predpoklady (infraštruktúra, personálne zabezpečenie, nezávislý, klinický a predklinický výskum). Umožní rovnako vytvoriť nové pracovné miesta pre mladých vedcov so snahou aktualizácie poznatkov a neustáleho napredovania v oblasti tkanivového inžinierstva, ako aj originálnosť a inovatívnosť nezávislého výskumu, biomateriálového výskumu, technológií počítačového modelovania, syntézy a povrchovej modifikácie skafoldov aj s využitím princípov glykomiky s cieľom vytvorenia tzv. „smart scaffolds”, pre regeneratívnu medicínu a pokročilé terapie.

Všetky prístupy a spolupráca vybraných partnerov predstavujú unikátny previazaný celok a originálne riešenie na aktuálne problémy v tkanivovom inžinierstve a regeneratívnej medicíne s využitím 3D tlače a prípravou tkanív a orgánov na mieru, resp. na ich ďalšie experimentálne a predklinické využitie. Jedná sa o skúmanie nových terapeutických prístupov najmä pohybového aparátu (degeneratívne ochorenia kĺbovej chrupky a kĺbov a možnosti jej regenerácie a nahradenia, regenerácie tvrdých kostných tkanív, resp. nahradenia kompozitnými, organickými a anorganickými materiálmi ako aj nahradenie poškodených orgánov – močovej rúry, močového mechúra, močovodu, ciev, kože a pod.).

Finančný príspevok zabezpečí ďalšie zdroje pre modernú vedeckú infraštruktúru, rekonštrukciu priestorov pre vytvorenie výskumného centra medzinárodného významu – kmeňových buniek, aditívnej produkcie, aplikácii implantátov pre klinické použitie v tkanivovom inžinierstve a regeneratívnej medicíne s využitím 3D tlače.

Projekt vytvorí príležitosti pre mladých vedcov do 35 rokov, medzi nimi aj doktorandov (12 osôb). Medzinárodné skúsenosti čerpá z know-how zahraničných expertov v oblasti tkanivového inžinierstva (dvaja experti). Výstupy desiatich aktivít budú prezentované na medzinárodných fórach, v 23 publikovaných článkoch, v dvoch podaných patentových prihláškach a jednej prihláške duševného vlastníctva.

Po ukončení projektu sa zachovajú vytvorené pracovné miesta u žiadateľa aj partnerov (3,31 FTE). Jeden z partnerov nadviazal spoluprácu so slovenským zahraničným vedcom, ktorého zapojí do projektu. Popri výsledkoch výskumu a vývoja, plánuje projekt jeden spin-off, ktorý funkčne prepojí výskum na akademickej pôde s hospodárskym prostredím, ako priestor pre mladých začínajúcich podnikateľov s možnosťou uplatnenia sa na trhu v oblasti biomedicínskych inovácií.

Projekt „CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Kód ITMS2014+: 313011V358

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek, so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív prostredníctvom 3D biotlače, ktoré umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva v rámci liečby reumatoidnej artritídy.

Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

Partneri: Biomedical Engineering, s.r.o., Košice; DB Biotech, a.s., Košice; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDICAL VISION, občianske združenie, Bratislava; PANARA, s.r.o., Nitra; REGENMED spol. s r.o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach.

Trvanie projektu: 01/2020 – 06/2023

Nenávratný finančný príspevok: 9 071 645,91 EUR

Miesta realizácie projektu: Piešťany, Nitra, Košice, Bratislava

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

(Reklamný článok)