PN 2034: Destinácia Piešťany – zmena organizácie cestovného ruchu

Stála konferencia Piešťany 2034 – mesto bez stresu publikovala návrh zmien organizácie cestovného ruchu, ktorý čitateľom portálu zpiešťan.sk prinášame v plnom znení. Viac informácií o Stálej konferencii Piešťany 2034 nájdete na Facebooku aj na web stránke propolis.sk.

Destinácia Piešťany
Zmena organizácie cestovného ruchu

Piešťany sú síce štvrtou najnavštevovanejšia destináciou na Slovensku, medicínska úroveň je na úrovni, ale v medzinárodnej konkurencie kúpeľných miest nie sú ničím mimoriadnym. Máme síce 100 ročnú tradíciu, ale podobných príkladov nájdeme aj v Rakúsku, SRN, Taliansku. Aj v iných štátoch sú liečebné zdroje a terapia existuje na rovnakej, ak nie vo vyššej kvalite.

Piešťany nemajú monopol ako napr. Mŕtve more na psoriázu alebo radioaktívne bane (Bad Gastein). Nemáme žiadne mimoriadne klimatické výhody, ale na druhej strane prebiehajúca klimatická zmena môže znamenať pre mesto nové výzvy. Čisté a zdravé prostredie má stále svoje resty a aj v prípade dobudovania infraštruktúry pre kúpeľný a zdravotný turizmus nie sú Piešťany ničím výnimočným.

Obdobnou cestou sa vydalo mnoho iných kúpeľných miest. Témy ako pohostinnosť, priateľskosť, služby, považujú dnes už klienti za samozrejmosť

V roku 2018 bolo v Piešťanoch registrovaných takmer 4700 lôžok. Za posledné dva roky vzrástol počet lôžok v Piešťanoch o 366.

Slovenské liečebné kúpele, a.s. sú najväčšou kúpeľnou spoločnosťou na Slovensku. Ročne ich navštívi takmer 50 tisíc klientov zo 74 štátov sveta. Akciová spoločnosť je významným platcom miestnych daní: daň z nehnuteľnosti, daň z ubytovania (cca 4,2% daňových príjmov mesta), pričom sa očakáva rast výnosy z dôvodu zvýšenia sadzby za ubytovanie.

Mimo kúpeľov je v Piešťanoch k dispozícii 21 hotelov a 9 penziónov s 1737 + 124 lôžkami. Vplyvom hospodárskej krízy v roku 2008 sa počet prenocovaní v Piešťanoch dostal až v roku 2016 na úroveň roku 2008. Počet návštevníkov dosiahol cca 117-tisíc, čo znamenalo viac ako 667-tisíc prenocovaní. Vyťaženosť stálych lôžok sa pohybuje na úrovni 42-43%.

Už len z uvedených údajov je zrejmé, že cestovný ruch, najmä zdravotný cestovný ruch, má pre ekonomiku mesta veľký význam. Potenciál mesta je však aj v iných odvetviach cestovného ruchu, ako napríklad kultúrny a športový cestovný ruch. Hlavnými problémami nevyužitia potenciálu je nízka úroveň spolupráce a neprofesionalita pri manažmente cestovného ruchu na území mesta a v regióne. Preto je prioritnou úlohou zamerať sa obe tieto úlohy.

Zdravotný turizmus bude mať, podľa nás, naďalej rozhodujúci význam pre mesto.

Vzhľadom na tradíciu, infraštruktúru a podmienky považujeme akékoľvek úvahy o prerobenie mesta na destináciu masového turizmu za nezmyslené. Je potrebné rozvíjať to, čo je už tradíciou v meste a dopĺňať o aktivity, ktoré si vyžaduje zmena správania sa klientov, hostí, návštevníkov Piešťan.

Pod pojmom zdravotný turizmus rozumieme urobiť niečo pre telesné a duševné zdravie. Záujem o tento segment turizmu rastie s rastom veku, čím starší tým väčší záujem. Mladší ako 50 roční majú záujem na najmä o duševný oddych ako reakcia na stres, alebo ako možnosť stráviť pokojnú dovolenku s rodinou.

Zvyšovaním veku rastie záujme o zlepšenie telesného zdravia, jeho zachovanie, ale aj fitness a vitalitu. Významným aspektom rozhodovania pre zdravotnú turistiku sú pokoj a zotavenie, k tomu príjemné prostredie a zdravá klíma. Väčšina klientov netrvá na širokej ponuke aktivít.

Samotný segment má tri piliere: I. rehabilitáciu a kúpeľný pobyt, II. wellnes a podpora zdravia, III. oddych, pohoda. V zahraničí je najväčší podiel klientov v III.piliery, potom nasleduje II. a I. pilier. Práve doplnenie atraktivít v oblasti wellnes, podpory zdravia, oddychu je veľkou výzvou a šancou pre Piešťany a je previazaním s tzv. športovým turizmom.

Z hľadiska vekovej štruktúry preferujú zdravotný turizmus najviac klienti nad 60 rokov (bude ich čoraz viac), najmenej do 50 rokov, z čoho vyplýva aj potreba kreovania prostredia a služieb. Najväčším motívom pre tento typ turizmu je telesné zdravie a jeho udržanie či zlepšenie. Klienti preferujú pokoj a zotavenie, príjemné prostredie, dobrú klímu, príjemné ubytovanie, dobrú cenu za primeranú kvalitu.

Trendy v cestovnom ruchu nahrávajú Piešťanom

Všeobecne sa očakáva:
• kvalita a trvalá udržateľnosť zdrojov a prostredia,
• rast významu jedinečnosti (špecifiká, autenticita, zážitky) pre rôzne segmenty,
• bezpečnosť,
• minimalizácia regulácií,
• spolupráca v širšom okolí,
• digitalizácia.

Zdravotný turizmus, vrátane kúpeľného, bude reagovať na:
• to, že zdravie sa bude čoraz viac považovať za súkromný statok,
• rast voľného času a záujem o prevenciu,
• zmenu chovania sa konzumentov: oddych, zotavenie v krátkom čase, individualizácia požiadaviek,
• nové cieľové skupiny (65+),
• rast podielu samoplátcov,
• zmeny v managmente (on-line, nové pozície, image,…),
• rast významu životného prostredia, ale napríklad aj na dopady klimatickej zmeny
• predĺženie vegetačného obdobia a peľovej sezóny môže znížiť počet dní v roku vhodných na tento typ rekreácie (bude si vyžadovať odstraňovanie alergénov, invazívnych rastlín,…)
• horúčavy a extrémne prejavy môžu ovplyvňovať podujatia (zmena orientácie turizmu, adaptácia mesta na klimatickú zmenu)

Ideálny model pre Piešťany

Znamená, podľa nás:
• kvalita, nie kvantita,
• zachovanie a dobudovanie úspešných komponentov,
• vytvorenie nových produktov,
• inovácia servisu, distribúcie,
• rozšírenie ponuky cestovného ruchu pre rôzne cieľové skupiny
• nové trhy
• adaptácia na nové trendy

Piešťany budú ponúkať:
• rôzne indikácie a terapie rozdelené podľa cieľových skupín na hoteloch,
• moderné preventívne produkty : wellnes, bio,…,
• kreatívne kombinácie programov klasika – nové kúpele,
• doplnkové športové, kultúrne a kongresové aktivity.
Stratégia bude chápaná ako jeden celok
bude riešiť produkty v rámci : kúpeľného ostrova, kúpeľnej mestskej zóny, mesta, okolia, bude riešiť dopravu, životné prostredie, ale aj design mesta

Realizácia modelu si vyžaduje:
1. reorganizáciu OOCR Resort Piešťany (výber riaditeľa, začlenenie PIC do Resortu Piešťany, rozšírenie pracovných pozícií podľa novej štruktúry Resortu, úprava štatútu) a získanie nových členov na základe predloženej stratégie/programu a benefitov pre členov OOCR,
2. prípravu, návrh a dohodu na stratégii /programu rozvoja
3. navýšenie zdrojov do cestovného ruchu z mestského rozpočtu na základe plánu aktivít, zdroje : daň za ubytovanie, daň za prenájom verejných priestorov, daň z nehnuteľnosti kúpeľný ostrov, mestská časť kúpeľov a rozpočtov obcí + dotácia štátu
4. hľadanie pozície na rokovanie a dohodu s SLK a. s

OOCR Rezort Piešťany musí mať podstatne širší záber činnosti (príklad činnosti iného OOCR)
– koordinuje činnosti, vrátane všetkých útvarov v rámci organizačnej štruktúry mesta a mestských inštitúcií, ktoré majú vplyv na rozvoj cestovného ruchu a tvorbu a realizáciu produktov cestovného ruchu na území destinácie,
– zastrešuje a zabezpečuje koncepčný rozvoj mesta a mestského regiónu ako turistickej destinácie na území svojej pôsobnosti a v jej profesijných záujmových oblastiach
– zabezpečuje spoločnú propagáciu mesta a okolia pod jednotnou značkou
– prevádzkuje spoločný informačný portál turistickej a kongresovej destinácie
– iniciuje a/alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a marketingovú podporu produktov cestovného ruchu na území pôsobnosti,
– kladie špeciálny dôraz na podporu kultúrneho, športového a kongresového turizmu v meste
– iniciuje, koordinuje a prípadne organizuje kultúrne, športové a spoločenské podujatia
– prevádzkuje oficiálne mestské informačné centrum
– vypracováva prieskumy, odborné analýzy a štúdie, sleduje trhové štatistiky a vyhodnocuje trendy,
– navrhuje, spracúva a realizuje investičné a neinvestičné rozvojové projekty cestovného ruchu z vlastných a cudzích zdrojov (dotácie, granty a iné),
– zabezpečuje účasť na medzinárodných a cezhraničných projektoch v oblasti pôsobnosti organizácie,
– zvyšuje kvalitu ľudských zdrojov v cestovnom ruchu spoločne vyvinutými vzdelávacími programami,
zastrešuje certifikáciu kvality služieb cestovného ruchu na území turistickej destinácie
– buduje pozitívnu mienku o cestovnom ruchu na území pôsobnosti organizácie,
– spolupracuje na marketingových aktivitách v cestovnom ruchu regiónu
– oficiálne zastupuje turistickú destináciu u národných a regionálnych riadiacich orgánov cestovného ruchu a v profesných združeniach
– vytvára partnerstvá za účelom výmeny skúseností a presadzovania odborných návrhov
– buduje a prevádzkuje informačný a navigačný systém v meste
– certifikuje turistických sprievodcov a koordinuje ich činnosť na území destinácie,
– spolupracuje s orgánmi mesta pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu,
– presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu
– zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, koncepcií a lokálnych, regionálnych a národných stratégií rozvoja cestovného ruchu,
– v spolupráci s členmi organizácie vypracováva a realizuje ročný plán aktivít vrátane rozpočtu, spracováva a zverejňuje výročnú správu,
– aktualizuje a spravuje integrovaný informačný systém , vedie databázu subjektov
– vytvára medzinárodnú spoluprácu

OOCR musí mať silný tím, ktorý by mal mať 8-10 zamestnancov:
– riaditeľ (1), asistent (1), administratíva, účtovníctvo (externe.)
– trhy, marketing (1)
– stratégia, programy, projekty (2)
– kontrola kvalita (1)
– informačné centrum, databázy, web, sociálne siete (3)

Zdroje na financovanie je potrebné hľadať, okrem členského príspevku a dotácie od štátu aj ušetrením v iných zložkách správy mesta, navýšením členského a príjmov z činnosti, ako aj zvýšenie alokácie prostriedkov do cestovného ruchu z daní a poplatkov súvisiacich s cestovným ruchom.

Dôležitou úlohou bude nové poňatie stratégie Piešťan ako centra zdravia a pohody

Jej nositeľom by mala byť OOCR. Šancou Piešťan je komplexný produkt, ktorý previaže všetky formy turizmu : zdravotný, kultúrny, športový a s určitými limitmi aj kongresový, vo väzbe na trendy.

Komplexný produkt znamená:
– previazanie: kúpeľníctva, ubytovania, služieb, turistickej ponuky, prostredie mesta, okolie mesta a kvalitné životné prostredie
– previazanie verejného a súkromného sektora

Cieľom stratégie by malo byť:
– jasné definovanie trhových segmentov,
– spoločný postup verejného a súkromného sektora v meste a regióne „Destinácia Piešťany“,
– prispôsobenie mestských štruktúr jednotnému designu (minimálne centrálnej zóny),
– celoročný turizmus,
– zvýšenie ponuky pre zahraničných turistov,
– zabezpečenie ponuky pre slovenských hostí,
– zvýšenie podielu samoplátcov,
– vytvorenie lepšie platených pracovných miest v servise,
– vyššie efekty pre okolie Piešťan (pracovné miesta, príjmy…)

Obsah stratégie (tézy):

– rámcové podmienky na Slovensku a v Piešťanoch (zákony, štatútu, financovanie,….územný plán,…liečivé zdroje, ochranné pásma, …socioekonomická štruktúra mesta,…vlastníctvo pozemkov, objektov,…)
– súčasné a potenciálne trhové segmenty (klasické kúpele, prevencia, zdravotná dovolenka,….)
– cieľové skupiny pre segmenty (domáci aj zahraniční)
– pozícia: napr.: “ cenovo dostupný, vysoko kvalitný, produkt“
– výstupy
o projekty v členení podľa zón (kúpeľný ostrov, mestská časť kúpeľov (centrum), mesto, okolie
o ubytovanie
o služby (terapie, športové, kultúrne, doprava,….)
o životné prostredie
o cenová politika
o komunikačná politika
o managment
o feasibility (aspoň hrubý odhad nákladov)
o etapizácia

Kroky pri príprave stratégie

1. analýza doterajšieho vývoja, súčasnosť a očakávané trendy
2. príprava a schválenie stratégie kúpeľného a zdravotného turizmu v Piešťanoch
3. vypracovanie detailného zámeru (projekty) vrátane časového postupu
4. diskusia s dotknutými súkromnými vlastníkmi
5. priemet projektov do rozpočtu mesta

Na záver

Asi pre mesiacom sme sa stretli s primátorom a viceprimátorm na túto tému, ako aj na tému ako spolupracovať so Slovenskými liečebnými kúpeľmi. Je skvelé, že kroky našej spoločnej predstavy sa začali plniť a OOCR bude onedlho vyberať nového riaditeľa a marketingového zamestnanca. Veríme, že to budú ľudia s odvahou, víziou a dokážu postupne odstraňovať nedostatky, ktoré bránia lepšiemu využitiu potenciálu nášho mesta a jeho okolia v prospech tu bývajúcich obyvateľov.

Text: Stála konferencia Piešťany 2034 Ilustr. foto: MP