Blog Jozefa Drahovského: Zastupiteľstvo TTSK bude rokovať o rozpočte

V stredu 7. decembra, o 13.00 h v Trnave prebehne záverečné zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v roku 2016. To znamená, že prejednávať sa bude aj rozpočet na budúci rok, aj pripravované výzvy na podporu aktivít v roku 2017. V bode Informácií sa dozvieme, čo už sme si prečítali aj v tlači, ako sa vyvíjala situácia na letisku v Piešťanoch.

Aj pre budúci rok TTSK pripravil výzvy na podporu kultúrnych, mládežníckych a športových aktivít, či aktivít pre sociálne odkázaných a v programe podpory zdravia. V každej oblasti je alokovaných 60 tis. EUR, to znamená, že bude prerozdelených 300 tis. EUR pre žiadateľov v celom kraji. Okrem tohto bodu sa Piešťan týka aj zmena členov v Regionálnej rozvojovej agentúre Hlohovec-Piešťany. V rozpočte na budúci rok je v registri investícií pre nás rezervované finančná čiastka na rekonštrukciu ciest na Banke a prechodu cez Havran a časť cesty tretej triedy v Piešťanoch. Spodná stavba Krajinského mostu je plánovaná na apríl 2017, rovnako ako aj rekonštrukcia cesty na Banke.

V bloku informácií sa objavia aj informácie o stave piešťanského letiska. Avšak nie nič bližšie, ako už bolo publikované v médiách a oficiálnych stanoviskách TTSK.

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 20. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
3. Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN č. 7/2006 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2:
a) Výzva TTSK č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2017“;
b) Výzva TTSK č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora činnosti mládežníckych aktivít v roku 2017“;
c) Výzva TTSK č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“;
d) Výzva TTSK č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“;
e) Výzva TTSK č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2017“
4. Návrh rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019
5. Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1339/2 s výmerou 56 m² v k. ú. Štefanov
6. Prevod vlastníctva cesty s pozemkami v k.ú. Holíč
7. Návrh na zvolenie nových členov v orgánoch Zastupiteľstva TTSK na základe zániku mandátu poslanca PaedDr. Árpáda Érseka
8. Návrh zrušenia členstva Trnavského samosprávneho kraja v Regionálnych rozvojových agentúrach
9. Návrh nominácie členov do orgánov Regionálnej rozvojovej agentúry Hlohovec – Pieštany za TTSK z dôvodu ukončenia platnosti funkčného obdobia zástupcov TTSK
10. Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 1. polrok 2017
11. Informácie
a) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2016 č. 3/2016
b) Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 30.09.2016
c) Informácia o celkovej sume dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 30.9.2016
d) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – november 2016
e) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dnu 15.11.2016 programového obdobia 2007-2013
f) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dnu 15.11.2016 programového obdobia 2014-2020
g) Informácia k spoločnosti  Letisko Pieštany a. s.
h) Informácia o stave rekonštrukcií ciest z Registra investícií na roky 2016 – 2017 – I. etapa
i) Informácia o vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T  (Transeurópska dopravná sieť) a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
j) Informácia k Správe z vládneho auditu č. A 836
12. Rôzne
a) Návrh nominácie zástupcov TTSK do Dozornej rady Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko
b) Návrh účasti TTSK v pripravovanom projekte Slovenského domu Centrope „Rozvoj tematických ciest v Bratislavskom samosprávnom kraji a Trnavskom samosprávnom kraji“
13. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Text: Jozef Drahovský