Blog J. Drahovského: Záverečné zasadnutie krajského zastupiteľstva

Tento týždeň v stredu 4. októbra sa uskutoční o 13.00 h v Trnave záverečné zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v tomto volebnom období. O mesiac sa totiž už konajú voľby, v ktorých vyberieme zástupcov na výnimočne predĺžené päťročné obdobie. V stredu však ešte upravíme dotácie pre školy a školské zariadenia, schválime operačný plán zimnej údržby, odsúhlasíme niekoľko projektov spolupráce a na záver dostaneme informáciu o príprave rozpočtu, daňových príjmoch v tomto roku a stave projektov z obdobia 2014 – 2020.

Hneď na začiatku po kontrole plnenia uznesení je navrhnutá úprava príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Počas posledných 5-tich rokov, kedy je platné VZN o poskytovaní príspevkov, tieto limity neboli upravované napriek stále narastajúcim nákladom týchto zariadení.

Zároveň je známe, že Trnava má najnižší príspevok zo všetkých krajov Slovenska, preto navrhované zvýšenia jednotlivých položiek sú očakávané a určite pomôžu znížiť celkové náklady škôl v týchto oblastiach. Jedná sa o príspevok na hlavné jedlo v jedálni (z 1,00 na 1,50 eur) aj vo výdajni (z 0,20 na 0,50 eur) ako aj príspevok na ubytovanie v internáte (z 1000 na 1400 eur) pre školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je TTSK. Navýšenie týchto položiek ovplyvní samozrejme aj príspevok pre súkromné a cirkevné zariadenia podobného charakteru (hlavné jedlo z 0,88 eur na 1,32 eur a ubytovanie z 880 na 1232 eur).

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 25. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

2. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriadovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriadovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení

3. Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho okraja pre zimné obdobie 2017/2018

4. Návrh na schválenie Dohody o partnerstve medzi partnermi projektu „Discover the Small & Moson Danube by bike and boat (Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne)“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

5. Návrh na schválenie Dohody o partnerstve medzi partnermi projektu „SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area (SacraVelo – Siet cezhranicných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja)“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

6. Návrh na spolufinancovanie projektu „Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli“ (Kultúra a príroda na Zelenom páse) a schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

7. Informácie
a) Informácia o príprave Návrhu rozpočtu Trnavského samosprávneho na roky 2018-2020 k 21.09.2017 (aktualizácia – zmeny vyplývajúce z prijatých memoránd)
b) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – september 2017
c) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.08.2017 programového obdobia 2014 – 2020
d) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od septembra 2017 do decembra 2017

8. Rôzne

9. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Text: Jozef Drahovský