Blog J. Drahovského: Krajskí poslanci rozhodnú aj o znížení počtu tried v piešťanských školách

V septembri sa uskutoční zasadnutie zastupiteľstva TTSK v stredu 6. septembra o 13.00 h v Trnave. Po kontrole plnenia uznesení a pláne činností hlavného kontrolóra bude vyhodnotené a vyhlásené ďalšie kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku, upravia sa uznesenia, riešiť sa budú hlavne školy a ich dotácie, ako aj oceňovanie významných osobností. V závere prídu na rad informácie o zmenách rozpočtu a príjmoch, ako aj rekonštrukciách ciest a ďalších projektových zámeroch a o podpore cyklociest. V bode rôzne sa budeme zaoberať nájmami pozemkov na plánované cyklocesty na juhu kraja.

V 29. kole obchodnej verejnej súťaže sa zapojili len dvaja záujemcovia, ktorý prejavili záujem o objekt v Holíči, avšak ponúkli príliš nízku cenu. Takže piešťanské objekty (ihrisko pri SOU vodohospodárskom, budova SPŠE na Námestí SNP a bývalé Figaro na Kollárovej) zostávajú v ponuke do ďalšieho kola.

V bode č. 8 budeme schvaľovať aj žiadosť pre SOŠ technickú v Piešťanoch, ktorá by si po úspešnom schválení žiadosti mala z týchto peňazí zrekonštruovať elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru.

Nové VZN pre školský rok 2018/2019, ktoré budeme schvaľovať, určuje aj počty otvorených tried prvých ročníkov pre stredné školy v Piešťanoch. Až troch škôl sa týka zníženie počtu tried. SPŠE zo 4 tried na 3, SOŠ záhradnícka z 2 tried na 1 a SOŠ technická z 3 + 1 na 2 + 1.

V bode informácií sa dozvieme aj o schválení dotácie na modernizáciu cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta, takže už do júna 2018 by mala byť zrekonštruovaná aj spodná časť nášho jediného cestného mostu v Piešťanoch v celkovej sume vyše 2 mil. EUR.

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 24. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2017 – marec 2018
3. Vyhodnotenie 29. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného nehnuteľného majetku TTSK
4. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 30. kola obchodnej verejnej súťaže
5. Kúpa nehnuteľností v k.ú. Kopčany do vlastníctva TTSK pre účely výstavby prístupovej komunikácie k lávke cez rieku Moravu
6. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku TTSK v správe Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec a súhlas s odstránením stavby
7. Zmena Uznesenia č.429/2017/24 Zastupiteľstva TTSK zo dňa 28.6.2017 – oprava výmery pozemkov objektu VPRNS (bývalá hláska v Piešťanoch)
8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 a na schválenie finančnej spoluúčasti TTSK k predloženej žiadosti
9. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení: vyradenie Školskej jedálne ako súčasti  Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava a zaradenie Výdajne školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
10. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení
11. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 42/2017 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku  2018/2019
12. Dodatok č. 6 k Smernici riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (Štatút hospodárenia TTSK)
13. Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK
14. Informácie
a) Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 30.06.2017
b) Informácia o príprave Návrhu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2018-2020 k 16.08.2017
c) Informácia o celkovej výške dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 30.06.2017
d) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – júl 2017
e) Informácia – Úrokové sadzby od Rozvojovej banky Rady Európy pri čerpaní II. tranže úveru v roku 2017 vo výške 10 mil. €
f) Informácia o pripravenosti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja na školský rok 2017/2018
g) Informácia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ciest
h) Informácia o 11. zasadnutí Zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh s ručením obmedzeným
i) Informácia o činnosti informačno-poradenského centra v Trnavskom samosprávnom kraji za obdobie od 1. januára do 30. júna roku 2017
j) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.07.2017 programového obdobia 2014-2020
k) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od júna 2017 do septembra 2017
l)    Informácia o rekonštrukcii ciest a mostov vo vlastníctve TTSK v období rokov 2013 – 2017
m) Informácia o návrhu hlavnej školskej inšpektorky odvolať Ing. Ľudovíta Škrabáka z funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
n) Informácia o aktuálnom stave podpory cyklo problematiky v TTSK
15. Rôzne
a) Návrh na schválenie zmluvy: „Nájomná zmluva“ k stavbe Spevnenie koruny pravostrannej hrádze vodnej stavby Kráľová v km 5,172 – 9,486 v k.ú. Váhovce
b) Návrh na schválenie zmluvy: „Nájomná zmluva“ k stavbe Cyklotrasa Horné Saliby – Dolné Saliby, parc. 1794/100, 1795/100, 1795/200, 1956 (KN E) a parc. Č. 1956/4, 1956/5, 1956/6, k.ú. Horné Saliby
c) Návrh na schválenie zmluvy: „Nájomná zmluva“ k stavbe Spevnenie koruny pravostrannej hrádze vodnej stavby Kráľová v km 9,486-10,000 a pravostrannej hrádze Váhu v km 10,000-11,144 v k.ú. Dolná Streda
d) Návrh na schválenie zmluvy: „Nájomná zmluva“ k stavbe Cyklotrasa Kráľov Brod – Dolný Chotár/ 1.etapa
16. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Text: Jozef Drahovský