Voľby: Piešťanská radnica pošle hlasovacie lístky aj do Thajska a na Filipíny

K dnešnému dňu požiadalo o možnosť voliť zo zahraničia 176 ľudí, ktorí majú trvalý pobyt v Piešťanoch. Na podanie žiadosti už zostávajú iba dva dni.

Slováci žijúci v zahraničí môžu využiť služby webových stránok Srdcom doma a slovensko.digital, ktoré ponúkajú návod, ako požiadať možnosť hlasovať poštou. Cez aplikáciu volby.digital poslalo žiadosť už 30-tisíc Slovákov.

Hovorca piešťanskej radnice Martin Ričány informoval, že mestský úrad k dnešnému dňu eviduje 176 takýchto žiadostí.

Najviac ich je z Českej republiky a Rakúska, ale hlasovacie lístky budú z Piešťan posielať aj na Filipíny, do Švédska, Poľska, Srbska, Veľkej Británie, Talianska, Austrálie, Luxemburska, Belgicka, Dánska, USA a Thajska.

Žiadosť o voľbu poštou treba adresovať obci svojho trvalého pobytu najneskôr do 10. januára do polnoci. Je možné to spraviť aj elektronicky, Piešťanci môžu využiť tieto e-mailové adresy: volbapostou@piestany.sk, maria.krajcirova@piestany.sk, daniela.juricova@piestany.sk.

Volič bez trvalého pobytu na Slovensku musí žiadosť poslať na ministerstvo vnútra prostredníctvom e-mailovej adresy volby@minv.sk.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresu miesta pobytu v cudzine.

Voliči, ktorých žiadosti budú v poriadku, dostanú najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na svoju zahraničnú adresu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mesta, hlasovacie lístky, návratnú obálku (označenú heslom Voľba poštou – Election By Mail a vypísanou adresou mesta ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa).

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chcú dať svoj hlas, vyberú jeden hlasovací lístok, ktorý môžu bez ďalšej úpravy vložiť do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky mesta.

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy, ktoré boli doručené mestu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28.2.2020).

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič