Ako voliť v Piešťanoch? Prečítajte si manuál k spojeným voľbám

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a krajov sa na celom Slovensku konajú v sobotu 29. októbra v čase od 7.00 h do 20.00 h. Prinášame manuál pre piešťanských voličov, ktorý uverejnil Mestský úrad Piešťany v mimoriadnom vydaní novín Radnica informuje.

Právo voliť má každý občan SR starší ako 18 rokov, ktorý má v deň volieb trvalý pobyt v danom volebnom obvode, ako aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v Piešťanoch a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.

Hlasovať sa môže iba 29. októbra 2022 v čase od 07.00 do 20.00 h.

Volič hlasuje osobne. Nemôže ho nikto zastúpiť, ani on nemôže nikoho splnomocniť.

Po príchode do volebnej miestnosti volič preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov (v našom meste do Trnavského samosprávneho kraja) a vydá voličovi prázdnu modrú obálku a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi – jeden hlasovací lístok je pre voľ by poslancov do zastupiteľstva TTSK a jeden hlasovací lístok pre voľ by predsedu TTSK.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku a dva hlasovacie lístky – jeden hlasovací lístok je pre voľ by poslancov do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľ by primátora.

Po prevzatí obálok a hlasovacích lístkov volič vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore na hlasovacom lístku zakrúž‐ kovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje.

Na hlasovacom lístku s modrými pruhmi zakrúžkuje jedno poradové číslo na kandidáta na predsedu TTSK a maximálne päť poradových čísel na kandidátov za poslancov TTSK. Hlasovacie lístky na voľbu poslancov TTSK a predsedu TTSK vloží do modrej obálky.

Na hlasovacom lístku pre voľ by primátora Piešťan zakrúžkuje jedno poradové číslo na kandidáta primátora. Na hlasovacom lístku pre voľ by poslancov mestského zastupiteľstva mesta Piešťany volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov na poslancov, aký má byť v príslušnom obvode zvolený, t. j. volebný obvod č. 1 – maximálne 11 kandidátov; volebný obvod č. 2 maximálne 10 kandidátov. Tieto hlasovacie lístky vloží do bielej obálky.

Ak na hlasovacích lístkoch volič zakrúžkuje viac kandidátov, ako je prípustné, hlasovací lístok je neplatný. Neplatný je aj vtedy, ak miesto zakrúžkovania prekríži, podčiarkne, preškrtne a podobne.

Ak sa volič náhodou pomýli, oznámi to komisii. Na požiadanie mu komisia musí vydať náhradné lístky. Pozor však: chybné lístky je zakázané vyniesť mimo volebnej miestnosti, za to totiž hrozí pokuta vo výške 33 eur.

Obálky následne volič hodí do určenej schránky: modrú obálku do modrej schránky, bielu do bielej.

Pokiaľ sa volič z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, okrsková komisia na jeho požiadanie vyšle k nemu dvoch svojich členov s prenosnými volebnými schránkami, hlasovacími lístkami a obálkami. Túto požiadavku treba nahlásiť vopred na tel. čísle: 033/77 65 311 a 033/7765308.

Zdroj: Radnica informuje

Ilustr. foto: Ministerstvo vnútra SR