Voľba prezidenta: Svoj hlas môže odovzdať takmer 24-tisíc Piešťancov

Prvého kola prezidentských volieb sa pred piatimi rokmi v našom meste zúčastnilo 47,99 % oprávnených voličov. Novú hlavu štátu budeme vyberať už v sobotu 16. marca. Podľa údajov z matriky sa môže svoj hlas v prvom kole odovzdať 23 895 Piešťancov.

Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. V osobitnom priestore na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému chce odovzdať svoj hlas. Zakrúžkovať môže poradové číslo len jedného kandidáta. Upravený hlasovací lístok potom vloží do obálky a následne do o volebnej schránky.

Adresy volebných miestností sa v Piešťanoch oproti novembrovým komunálnym voľbám nezmenili. Ich zoznam nájdete tu.

Volič, ktorý  v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Ďalšie informácie poskytne Mestský úrad Piešťany na tel. čísle 033/77 65 440 alebo osobne v Klientskom centre MsÚ Piešťany).

Ak voličovi jeho zdravotný stav neumožňuje hlasovať vo volebnej miestnosti, môže   požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti  do prenosnej volebnej urny – avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Takúto žiadosť je možné urobiť aj vopred telefonicky na číslach 033/7765311, 033/7765440 alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby v Klientskom centre MsÚ Piešťany.

V prípade, že volič bude v čase volieb hospitalizovaný v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, môže sám, resp. prostredníctvom inej osoby, či vedúceho príslušného zariadenia, požiadať o voľbu do prenosnej urny, za predpokladu, že má voliť vo volebnom okrsku, na území ktorého sídli toto zariadenie alebo si vyžiadal hlasovací preukaz.

Zdroj: MsÚ Piešťany Ilustr. foto: Martin Palkovič