Predvolebná anketa: Potrebujeme plaváreň, akvapark alebo opraviť Evu?

V druhom kole ankety, ktorej cieľom je verejnosti predstaviť názory kandidátov na členov mestského zastupiteľstva, sme sa pýtali: „Podľa niektorých potrebujú Piešťany krytú plaváreň, iným chýba akvapark, ďalší preferujú rekonštrukciu kúpaliska Eva. Ku ktorému z týchto riešení sa ako poslanec prikloníte?“

Pred blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy ponúkame kandidátom na poslancov možnosť predstaviť svoje názory a postoje širokej verejnosti. Každý, kto sa chce touto formou predstaviť, môže napísať na adresu redakcia@zpiestan.sk. Obratom mu odošleme anketové otázky a odpovede zverejníme spolu s odpoveďami ostatných kandidátov.Volebný obvod číslo 1

2. Matej Beseda, Ing., 69 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

Piešťany by mali mať vlastnú krytú plaváreň; naše mesto, v minulosti doslova mekka plávania, skončilo ďaleko za mnohými slovenskými mestami, kde sú medzičasom vybudované nádherné plavecké objekty. Sú to mestá menšieho významu s nižším rozpočtom. Bolo by vhodné nechať sa inšpirovať, ako financovanie týchto plavární riešili.

Kúpalisko Eva je kultúrna pamiatka a malo by ostať paralelne ku mestskej krytej plavárni zachované. Je potrebné vykonať všetky legislatívne kroky na ochranu kultúrnych pamiatok, aby sa budova s vnútorným bazénom rekonštruovala a celkový ráz Evy zostal zachovaný.

Vybudovanie akvaparku vidím ako prípadnú doplnkovú akciu možného privátneho investora bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti mesta a situovaný v okrajovej časti mesta. Objekty v centre mesta s vysokým počtom návštevníkov narúšajú charakter kúpelného mesta.

3. Michal Bezák, Ing., Mgr., 35 r., obchodný riaditeľ, SPOLU-občianska demokracia

Táto otázka mala byť riadne zvládnutá už v časoch, kedy sa na mestskom zastupiteľstve otvárala.

Piešťany sú mestom s výraznou plaveckou tradíciou. Chceme viesť svoju mládež k športu a zdravému životnému štýlu? Vychovať ďalších športovcov, ktorí budú reprezentovať naše mesto? Dopriať seniorom možnosť jednej z tých najzdravších foriem pohybu a vynikajúcej relaxácie?

Moja odpoveď je jednoznačne krytá plaváreň a podľa možností všetku snahu smerovať k rekonštrukcii kúpaliska Eva. Jedná sa totiž o zdravý kompromis medzi užitočným a príjemným. Mnohým našim obyvateľom sa spája s detstvom, prvými láskami, stretnutiami, atmosférou… A to možno povedať aj o návštevníkoch z iných miest, ktorí k nám pravidelne chodievali. Je tu priestor aj pre nových zákazníkov – rodiny s deťmi a novú generáciu, ktorá nemá žiadne spomienky na toto čarovné kúpalisko.

4. Jozef Drahovský, Mgr., 42 r., softwarový inžinier, nezávislý kandidát

Podľa môjho názoru nám najviac chýba krytá plaváreň. Avšak plánovať a postaviť by mesto malo takúto krytú plaváreň po prvé postupne a premyslene. To znamená etapovo s tým, že by v nasledujúcich obdobiach bolo možné rozšíriť areál plavárne o vonkajšie resp. aj vnútorné atrakcie typu akvapark.

Po druhé by sme mali definovať kritériá minimálnych parametrov prvej etapy, ako napríklad možnosť trénovať plaveckým a vodnopólovým klubom, možnosť plávania verejnosti a malých detí a v neposlednom rade doplniť základnú výbavu plavárne o prídavné činnosti, ktoré sú schopné aspoň čiastočne vykryť prevádzkové náklady.

10. Henrich Harcsa, Ing., 53 r., výsluhový dôchodca, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Piešťany ako okresné mesto so štatútom kúpeľného mesta by samozrejme malo mať kúpalisko a bazén ako verejne prospešné zariadenie pre účel rekreačného plávania a plavecké športy. Výstavba je v štádiu prípravy  dokumentácie, len nie je verejnosť dostatočne informovaná. Zážitkové kúpanie formou akva či termal parkov je taktiež roky plánovaná súkromnými investormi, ale na splnenie ich zámeru nemá mesto vplyv. Termálne kúpalisko Eva určite svoj význam pre obyvateľov Piešťan nestratí ani v budúcnosti, zvlášť po obnovení celoročnej prevádzky . Ako poslanec by som venoval zvýšený záujem jednaniam  s vlastníkom a nakoľko je aj kultúrnou pamiatkou, aj so štátnymi inštitúciami. Občania sú už roky frustrovaní zo sľubov, oprávnene sa dožadujú výsledkov.

11. Erik Hlavatý, 42 r., manager, nezávislý kandidát

Moja odpoveď je veľmi jednoduchá. Piešťany z titulu svojej polohy a tradície  potrebujú aj Mestské kúpalisko aj  akvapark, pričom Mestské kúpalisko by mala byť priorita..Vzhľadom na tradíciu plaveckého športu v Piešťanoch,športové vyžitie všetkých vekových kategórií je toto nevyhnutné. Veľmi sa mi páči priestor pri futbalovom štadióne, v prípade realizácie by celý objekt dostal pre Piešťancov iný význam. V tomto prípade je nevyhnutné aby mesto bolo investorom.

Akvapark vnímam ako súkromnú investíciu ktorá zvýši komfort pre Piešťancov, ale zároveň bude ďalším „turistickým magnetom“ a ekonomickým prínosom. Tu ako príklad uvediem akvapark vo Vyhniach. Upozorňujem že obe investície musia byť transparentné a nie zahalené rúškom tajomstva…

13. Andrej Klapica, Dott., 41 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie

Na základe posledných informácií, ktoré zazneli na zastupiteľstve, keď sa rozpočet na výstavbu kúpaliska pri mestskom parku dostal až na 5 miliónov Eur, sa prikláňam k názoru, že v prvom rade je potrebné vybudovať plaváreň s plaveckými rozmermi bazéna, čím bude zabezpečené aj športovanie mládeže i obyvateľov. Až následne by sme sa mali pustiť do budovania moderného kúpaliska s vonkajšími a vnútornými bazénmi.

15. Ján Krupa, Mgr., 47 r,. farmaceut, Kresťanskodemokratické hnutie

Začnem kúpaliskom Eva, ktoré už desiatky rokov patrí k atribútom Piešťan, preto, aj keď vlastníkom sú Slovenské liečebné kúpele, treba jeho údržbu a rozvoj podporovať. Takisto treba poďakovať vodným pólistom, ktorí sa o Evu vzorne starajú. Čo sa týka aquaparku, na poslednom zastupiteľstve dostal zelenú súkromný projekt Therme Park, kde ide o komplex vonkajších a vnútorných bazénov aj s využitím termálnej vody. Z prostriedkov mesta je podľa mňa potrebné vybudovať funkčnú plaváreň s parametrami, ktoré umožnia aj organizovanie plaveckých pretekov. Je to dôležité pre podporu športovania hlavne mládeže, takisto ako napr. vybudovanie tartanovej dráhy na futbalovom štadióne.

16. Beáta Líšková, Mgr., 51 r., ÚPSVaR-radca, SMER-sociálna demokracia

Vlastníkom Evy sú piešťanské kúpele a roky sa o jej prevádzku ako nájomca stará klub vodných pólistov, ktorých finančne takmer každoročne podporuje aj mesto. Mesto Piešťany nie je vlastníkom kúpaliska, preto nemôže financovať opravu cudzieho majetku. Prevádzka kúpaliska má charakter  podnikateľskej činnosti a mesto nemôže zo zákona podnikať. Treba ale spomenúť, že na konci roka 2018 sa nájomná zmluva vodnopólistom končí, a tak je otázne či bude opätovne predĺžená nájomná zmluva.

Preto by bolo vhodné nájsť súkromného investora, aby vybudoval v Piešťanoch  aquapark, ktorému mesto poskytne vhodný pozemok za symbolickú cenu a vytvorí podmienky na jeho vybudovanie. Samozrejme zmluvou  by boli jasne stanovené podmienky prevádzkovania a povinností voči mestu a benefity hlavne pre občanov Piešťan.

19. Nadežda Mikolášiková, 76 r., výtvarníčka-galeristka, nezávislá kandidátka

Pre výcvik dorastu rozhodne KRYTÁ PLAVÁREŇ. Tiež pre ďalších občanov, či už v produktívnom veku a seniorov pre udržanie kondície. Mesto v predošlom volebnom období vynaložilo nemalé finančné prostriedky na projekt krytej haly a na vrt vody. Započaté dielo nebolo dokonané. Rozhodne dlhoročná tradícia vodných športov (plávanie, vodné pólo) by mala byť zachovaná a rozvíjaná.

KÚPALISKO EVA ako architektonická pamiatka by mala byť rekonštruovaná jej majiteľom, čiže Slovenskými liečebnými kúpeľmi. Oddiel vodného póla vlastne drobnými úpravami supluje majiteľov. Nie ako kúpele uvádzajú, že je to „benefit“ pre Piešťancov. Z mestského rozpočtu každoročne a z prostriedkov sponzorov a zanietene vodnopolistov drží Evu v lete pri živote.

AKVAPARK zábavné kúpenie rieši súkromný investor.

21. Ivan Samuhel, Ing., 73 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

Rekonštrukciu kúpaliska Eva.

22. Ján Stachura, Mgr., 28 r., štátny zamestnanec, futbalový tréner, nezávislý kandidát

V momentálnej situácii vidím ako najrozumnejšie riešenie výstavbu plavárne. Čo najviac prospeje obyvateľom? Čo ľudia najviac využijú? Koľko nás to bude stáť? Máme tu športové kluby, obrovskú tradíciu a kvalitu plaveckých športov, ďalej deti, ktoré potrebujú absolvovať v rámci vzdelávania plavecký výcvik a v neposlednom rade občanov, ktorí chcú mať možnosť pravidelného plávania. Na tieto potreby je najvhodnejšia mestská plaváreň, ktorú jednoducho takéto mesto musí mať. Plaváreň je súčasť dennej potreby občana. Aquapark a kúpalisko je pridaná hodnota pre ďalšie vyžitie, dôležitá pre ekonomiku a cestovný ruch. Mesto ako Piešťany potrebuje všetky tri objekty. V prvom rade však plaváreň. Takú, ktorá spĺňa potreby obyvateľov, t.j. vhodnosť pre všetky plavecké športy aj rekreačných plavcov.

23. Andrej Stančík, 23 r., študent, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Plaváreň je v Piešťanoch ako Colombova žena – stále sa o nej hovorí, no nikto ju ešte nevidel. Myslím, že mesto v tejto téme už spravilo posun a sú konkrétne plány na vybudovanie novej plavárne. Táto verzia je podľa mňa najschodnejšia. Treba ale zabezpečiť, aby súťaž o výstavbu prebehla transparentne a peniaze občanov nešli „našim ľudom“. Ako poslanec by som sa snažil o transparentnosť a komunikáciu s občanmi. Nejedná sa predsa o 100 eur.

28. Miloš Tamajka, M.B.A., 42 r., primátor mesta Piešťany, nezávislý kandidát

Mojou jednoznačnou prioritou je výstavba termálneho akvaparku pri Poliklinike, ktorý sa má stavať už tento rok. Investor získal povolenie na čerpanie termálnej vody, prebieha územné konanie a pracuje aj na projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu. Piešťany sú tak po rokoch prázdnych sľubov o vlastnom bazéne a kúpalisku už len krôčik od tohto sna. Som preto veľmi rád, že svoj najväčší predvolebný sľub, síce s menším omeškaním, ale predsa, dokážem splniť. Takisto sa nám podarilo priblížiť sa aj k realizácii plaveckého bazéna, ktorý má vyrásť na okraji mestského parku, kde v blízkosti futbalového štadióna a basketbalovej haly vznikne ďalšie športovisko. Tu už však mesto musí investovať vlastné finančné prostriedky a na tento účel si zobrať úver.

29. Peter Tremboš, RNDr., PhD., 57 r., muž v domácnosti, nezávislý kandidát

Piešťany potrebujú realizovať všetky tri projekty. Plaváreň pre športovcov, akvapark pre rodiny s deťmi a Evu pre obe skupiny. Každý z nich samozrejme aj pre rozvoj cestovného ruchu. Otázkou je, čo sme preto ochotní spraviť a aj obetovať, lebo nič nie je zadarmo. Realizácia v súčasnosti pripraveného projektu plavárne by znamenala zadlženie mesta a nemožnosť realizovať iné zámery, napríklad rekonštrukciu ciest. Navýšenie príjmov mesta zvýšením daní a poplatkov, pomocou ktorých by to bolo možné financovať sa nestretáva s nadšením. Riešením je deľba úloh medzi štát, mesto a podnikateľov, ešte lepšie spolupráca a združenie prostriedkov. Štát by sa mal výstavbou plaveckého centra postarať o rozvoj športu, podnikatelia o potenciálne ekonomicky zaujímavý akvapark a mesto ako spolumajiteľ kúpeľov a teda aj Evy o jej rekonštrukciu.

Volebný obvod číslo 2

2. Ladislav Bábik, Ing., 47 r., manažér, nezávislý kandidát

Podľa dostupných informácií, ktoré boli zverejnené na internete, v miestnej tlači, má spoločnosť Z – group a. s. stavať nový komplex s vodnými atrakciami a ubytovacími kapacitami. Komplex s pracovným názvom Thermal park Piešťany by mal vyrásť v lokalite Lodenica, ktorá sa nachádza v južnej časti Piešťan. Pozemok s rozlohou vyše 62-tisíc štvorcových metrov je aktuálne nevyužívaný a v katastri evidovaný ako orná pôda.  Investor by mal začať výstavbu prvej etapy, ktorá počíta s výstavbou objektu Thermal parku s vnútornými a vonkajšími bazénmi s príslušným zázemím ( súčasťou má byť pritom aj 50-metrový plavecký bazén) v apríli 2020. Do otvorenia je nutné zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť doteraz prevádzkovaných bazénov a príslušného zázemia.

6. Dušan Daniška, Ing., 38 r., softvérový inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie

Necítim akútnu potrebu výstavby akvaparku, pretože jeho využitie je príliš sezónne a v Trnave už je kvalitný. Krytá plaváreň by určite mala väčší zmysel, avšak je potrebné myslieť aj na ostatné športy, ktoré sa v Piešťanoch realizujú. Okrem hokeja a futbalu, ktoré dostávajú najviac mediálneho priestoru, tu máme ešte napr. basketbal, hádzanú, atletiku… Tieto športy získali alebo môžu získať svoje priestory vďaka financiám, ktoré nepochádzajú od mesta (súkromné alebo štátne zdroje). Ak sa nájde spôsob, ako vybudovať krytú športovú plaváreň tak, aby nebol príliš zaťažený mestský rozpočet, budem za. Plaváreň, ktorej výstavba a prevádzka by mala byť financovaná iba mestom, je luxus.

7. Michal Fiala, 32 r., poslanec mestského zastupiteľstva, samostatne zárobkovo činná osoba, nezávislý kandidát

Krytá plaváreň na Eve existuje – Klub vodného póla má záujem pri predĺženi zmluvy s kúpeľmi rekonštruovaľ tento krytí bazén. Mestská plaváreň v parku je takmer naprojektovaná. Stačí vziať úver a začatť realizovať. Súkromný termálny park pri Poliklinike dostal povolenie na čerpanie vody a postupne rieši stavebné konanie.
Verím, že všetky možnosti plávania a rekreovania sú potrebné. Všetky tieto projekty môzu fungovať súbežne. Pre turizmus termal park, pre športovcov Eva a pre Pieštany plaváreň. Podporujem všetky zároveň.

8. Peter Fiala, 62 r., vedúci strediska SMP, nezávislý kandidát

Mať plaváreň je fajn. Treba sa zamyslieť, či mesto má na to, aby bolo schopné samo postaviť plaváreň a potom ju samo prevádzkovať. Kúpalisko Eva nie je majetkom Mesta Piešťany. Mesto je 10 % akcionár Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a rekonštrukcia objektu kúpaliska Eva je na dohovore akcionárov. Myslím si, že aquapark a/alebo plaváreň by mala byť vecou súkromného investora, s možnosťou vstupu mesta do projektu ako podielnika. Kým nebudeme mať v meste vyriešené priority (školy, škôlky, cesty, verejné osvetlenie), je investovanie do bazéna plytvaním verejných zdrojov. Pripomeniem, že Mesto Piešťany prevádzkovalo a už neprevádzkuje niektoré svoje športoviská. Prenajalo ich. Napr. kolkáreň, zimný štadión, futbalový štadión, tenisové kurty. Odkiaľ vezme mesto peniaze na prevádzku?

9. Lívia Gregoričková, Ing., 30 r., referentka, SME RODINA- Boris Kollár

Piešťany potrebujú krytú plaváreň aj akvapark aj rekonštrukciu kúpaliska Eva. Každé z riešení totiž slúži na iný účel. Krytá plaváreň je primárne pre športovcov, vodných pólistov a tréningové kurzy. Stále mi nie je jasné z akého dôvodu sa projekt zastavil, keď doňho mesto investovalo toľko financií. Kúpalisko Eva patrí k histórií mesta, je výborne situované pri parku a potrebuje nutne rekonštrukciu. Kúpalisko funguje 80 rokov bez zásadnejších zmien. Akvapark bude najmä pre rodiny s deťmi, návštevníkov z okolitých obcí a tiež pre turistov. Ten však vybuduje investor. Keď nechceme aby boli Piešťany len mestom pri kúpeľoch, musíme ísť nekompromisne cestou rozvoja kúpeľníctva. Ak by som sa mala rozhodnúť, prioritou číslo jeden by bola rekonštrukcia kúpaliska Eva a vybudovanie plavárne.

12. Miroslav Juriš, Ing., 51 r., programátor, analytik, Ľudová strana Pevnosť Slovensko

S aquaparkom to skúša Banka ako aj Piešťany. Zatiaľ neúspešne, vždy ide o súkromné investície. Aj menší aquapark stojí nad 20 miliónov €, čomu potom zodpovedá aj vstupné. Koľkokrát do mesiaca by si aquaparku zaplávala priemerná piešťanská rodina?

Plavárne sú dostupnejšie. Zvolen rozbieha výstavbu areálu kúpaliska za 7 miliónov €. Piešťanom by stačil aj menší projekt za cca 3,5 milióna. Mesto ich nemá. Ani požičať si ich nemôže, potom by dlh mesta mohol prekročiť povolenú hranicu a dostať mesto do nútenej správy.

Eva nie je majetkom mesta a jej osud závisí od rozhodnutia väčšinového vlastníka kúpeľov, treba rokovať.Plaváreň vo vlastníctve mesta by bola najlepším riešením. Je potrebné dobrým hospodárením našetriť zdroje na jej výstavbu a postupne postupovať od  projektu k  realizácii.

14. Igor Kopáčik, Ing., 53 r., konštruktér, SPOLU-občianska demokracia

Som za to, aby mesto malo vlastnú krytú plaváreň aj so saunou pre pohybové aktivity i relax občanov a nato treba nájsť zdroje financovania. Podľa platného návrhu územného rozhodnutia o realizácii Thermal park v lokalite Lodenica zo 14.8.2014, odbor starostlivosti o životné prostredie vyňal predmetnú stavbu z posudzovania podľa zákona o životnom prostredí č.24/2006 Z.z., čo je rozhodnutie vyvolávajúce otázniky. Aqua parky sú dnes veľmi atraktívne, avšak vstupné pre rodiny s deťmi bývajú príliš vysoké. Pre mesto by bolo najvhodnejšie iniciovať rokovanie s majiteľmi kúpeľov na participácii mesta pri rekonštrukcii kúpaliska Eva a následnom prenájme napr. na 30 rokov alebo odkúpení.

15. Matúš Kromholc, Mgr., 31 r., prezident športového klubu, nezávislý kandidát

Som za každý variant. Akvapark je zábava a biznis, takže ten postaví súkromný investor. Kúpalisko Eva je kultúrno-technická pamiatka a o tie sa musí majiteľ starať, tak verím, že nový primátor sa bude správať ako akcionár
a bude vyvíjať dostatočný tlak na kúpele, aby sa rozhodli ju zrekonštruovať. Je vo verejnom záujme, aby sa deti naučili plávať, športovali a boli zdravé. Preto som za krytú plaváreň zo financií mesta avšak podporujem rozmer 50m bazéna tak, aby sa tu mohli konať všetky športové súťaže.

21. Stanislav Polonský, Ing., 69 r., hospodárstvo, medzinárodný obchod, medzinárodné vzťahy, Národná koalícia

Piešťany sú charakterizované dobrými vodami. Návštevníkov lákajú kúpele, EVA a Sĺňava. Je predpoklad, že plne funkčné EVA a akvapark by výrazne návštevnosť Piešťan zvýšili. Rástol by záujem o ubytovanie v meste a tým aj príjem prostriedkov z ubytovacej dane a z ďalších finančných plnení do mestskej pokladne. Rozhovormi s kúpeľmi a s potenciálnymi investormi je možné nájsť spôsob na rekonštrukciu vnútorného bazéna na Eve a nájsť so všetkými zainteresovanými optimálny spôsob jej správy. Ako kandidát na poslanca a primátora popri rekonštrukcii krytého bazéna EVA a výstavbe akvaparku podporujem aj výstavbu bazéna pri futbalovom ihrisku, kde sú naštartované procesy na realizáciu tohto zámeru. Piešťany potrebujú atrakcie, ktoré budú lákať a uspokojovať domácich aj návštevníkov.

22. Jaroslav Rybárik, 32 r. podnikateľ, nezávislý kandidát

Kúpalisko Eva je vlastníctvom kúpeľov, ktoré na ňom vykonávajú podnikateľskú činnosť, preto nevidím dôvod na jeho podporu z verejných zdrojov mesta. Mesto by však malo podporovať športové kluby, ktoré na danom kúpalisku trénujú a vychovávajú mládež. Rovnako nevidím ani príčinu podpory aquaparku z verejných zdrojov mesta. Čo však Piešťany nevyhnutne potrebujú, je plavecký bazén, ktorý spĺňa kritériá na trénovanie našich plavcov a vodnopólistov a organizovanie medzinárodných podujatí.  Tie by významne podporili športový turizmus v Piešťanoch. Vzhľadom na to, že ide o podporu výchovy mládeže s potenciálnym prínosom rozvoja turizmu, výstavba a následná prevádzka takéhoto bazénu by mala byť financová z mestského rozpočtu.

23. Lukáš Stredanský, Mgr., 32 r., pracuje v rodinnej firme, Kresťanskodemokratické hnutie

Téma bazéna a akvaparku sa stala univerzálnou volebnou témou, bez ktorej si už komunálne voľby v Piešťanoch nie je možné ani predstaviť. Kúpalisko Eva je v rukách kúpeľov a tie sledujú iné záujmy ako mesto. Primátor síce sľúbil, že do niekoľkých týždňov začne výstavba Termal parku, avšak ak by sa náhodou po voľbách ukázalo, že ten sľub nebol úplne úprimný, podporím slušný plavecký bazén. Podstatná je však aj otázka vstupného, ak si vstup do tohto bazénu nebude môcť dovoliť rodina s tromi deťmi bude to zbytočný bazén.

26. Martin Valo, 54 r., zástupca primátora mesta Piešťany, nezávislý kandidát

Mesto Piešťany vytvára podmienky pre plávania pre verejnosť. Prostredníctvom občianskych združení spolufinancuje prevádzku počas leta na kúpalisku EVA a celý rok v krytom bazéne v hoteli Adeli – Sĺňava.

Súkromný investor začne stavať akvapark pri lodenici a mesto Piešťany začne stavať plaváreň pre šport – vodné pólo a plávanie pri futbalovom štadióne, ktorá bude k dispozícii pre verejnosť a športovcov, a verím, že bude plne obsadená športovcami zo susedených športovísk: futbalistov, atlétov, ragbistov, tenistov, kulturistov a basketbalistov. Budem veľmi rád, keď sa začne stavať nová mestská plaváreň a budem rád, keď spojíme úsilie pre opravy krytého bazéna na EVE.

27. Samuel Vavrík, Ing., 33 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

Mesto Piešťany potrebuje rovnako bazén ako aquapark. Najjednoduchšie riešenie je postaviť nový bazén s variabilným využitím od športovcov až po verejnosť,táto investícia je najmenej bolestivá z finančnej stránky. Avšak rozhodnutie investície by malo stavať na komplexnosti využitia a tou je aquapark spojený s bazénom,zastrešený termálnou liečivou vodou a službami.


Titulná foto – vnútorný bazén kúpaliska Eva (Autorka: Andrea Kalinová. Fotografia bola prezentovaná v rámci výstavy Hot Modern)