Komunálne voľby: Kde, kedy a koho môžu voliť Piešťanci?

Už v sobotu 10. novembra 2018 oprávnení voliči rozhodnú, kto bude najbližšie štyri roky riadiť mesto Piešťany. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h.

Voliť je možné iba v obci svojho trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je volič zapísaný. V meste Piešťany nájdu voliči svoj okrsok podľa adresy trvalého pobytu na web stránke mestského úradu.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Voliť môže každý, kto má v Piešťanoch trvalý pobyt a v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Členovia komisie mu dajú dva hlasovacie lístky – jeden pre voľby do zastupiteľstva a jeden pre voľby primátora.

Zoznam kandidátov na primátora mesta Piešťany nájdete na tejto adrese.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. V Piešťanoch je to vo volebnom obvode č. 1 deväť poslancov a vo volebnom obvode č. 2 osem poslancov.

Na hlasovacom lístku pre voľby primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací
lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.

Zoznam kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva nájdete na tejto adrese.

Hlasovacie lístky sú neplatné, ak volič nezakrúžkuje ani jedného kandidáta alebo ich zakrúžkuje viac, ako je stanovené.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu.

Voliči, ktorí nemôžu zo zdravotných dôvodov prísť do volebnej miestnosti, majú právo požiadať o možnosť hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Obyvatelia Piešťan to môžu urobiť telefonicky na č.  7765311, 7765440 alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby v klientskom centre Mestského úradu Piešťany.


V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí  vyhlásených na 10. novembra 2018 zriadilo  ministerstvo vnútra  informačnú linku, na ktorej budú zamestnanci ministerstva  vnútra poskytovať informácie voličom.

Informačná linka bude prístupná od 5. novembra 2018 do 9. novembra 2018  od 7.00  do 15.30 hodiny a v deň volieb dňa 10. novembra 2018 od 7.00  do 22.00 hodiny na telefónnych číslach 02/5094 2317 a 02/5094 2312.

Zamestnanci ministerstva vnútra voličom odpovedia na otázky týkajúce sa ich  práv a povinností  či organizačného zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí.


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: minv.sk, piestany.sk