04.03.2015 # 18:51 # 18:51

Vyhláška o liečivých zdrojoch: Radnica je zásadne PROTI

Aj po druhom stretnutí zástupcov mesta a starostov okolitých obcí je jasné, že samosprávy nebudú s súhlasiť so súčasným znením návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch.

O stiahnutí návrhu rokoval s predsedníčkou Štátnej kúpeľnej komisie viceprimátor Michal Hynek. Keďže k stiahnutiu dokumentu doteraz neprišlo, zástupcovia mesta využijú možnosť zaujať k nemu stanovisko. „Urobíme všetko pre to, aby vyhláška v tomto znení neprešla. Nevidíme na to dôvod, veď už aj teraz existujú legislatívne možnosti ako liečivé vody chrániť. Z tohto hľadiska je vyhláška zbytočná a myslíme si, že dokonca diskriminačná,“ povedal vieceprimátor.

Ochranné pásma sú totiž síce okrem Piešťan vyhlásené pre 17 lokalít na Slovensku, no až trinásť z nich nemá žiadne zakázané činnosti. Len pre tri platia čiastočné obmedzenia, ktoré ale nebránia ich ďalšiemu rozvoju. Analogické obmedzenia, ako sú navrhované pre Piešťany majú len Bojnice. Geológ Miroslav Král, ktorého Piešťany prizvali k riešeniu tohto problému si myslí, že „ministerstvo ide v tomto prípade nad rámec zákona a vstupuje do regionálnych kompetencií obcí“.

Mesto Piešťany v stanovisku adresovanom rezortu zdravotníctva  vyjadrí zásadný nesúhlas s rozsahom navrhovaných zakázaných činností. Ten je podľa zástupcov radnice neprimeraný a nepodložený žiadnymi odbornými argumentmi. Zo zakázaných činností požadujú vyradiť zákaz odoberať podzemnú vodu z hornín fatrika okrem prirodzených výverov. 

„Tento zákaz by absolútne pochoval cestovný ruch v Piešťanoch. Ochraňuje len súčasných prevádzkovateľov vrtov a naopak neodôvodnene diskriminuje ďalších potenciálnych investorov,“ uviedol primátor Piešťan Miloš Tamajka. Narážal aj na vlastníka termálneho vrtu pri poliklinike, s ktorým prebiehajú rokovania ohľadom výstavby termálneho kúpaliska v Piešťanoch.

Radnica nesúhlasí ani s ďalšími obmedzením ďalších činností. Zákaz odoberať vodu z povrchových tokov na technologické účely by totiž znemožnil vykonávať čistenie komunikácií, závlahy verejnej zelene, či požiarnu bezpečnosť. Zákaz meniť nastavenú hladinu v Obtokovom ramene Váhu je zasa v protiklade s kompetenciami správcu toku – Povodia Váhu. Zákaz vykonávať chemický posyp komunikácií je pre Piešťany akceptovateľný len na Kúpeľnom ostrove a v jeho bezprostrednom okolí.

Zástupcovia Piešťan a dotknutých obcí okrem zaujatia stanoviska súčasne žiadajú aj o účasť na zasadnutí komisie, ktorá bude jednotlivé pripomienky vyhodnocovať. To by sa malo uskutočniť v najbližších týždňoch, nakoľko vyhláška má nadobudnúť účinnosť 1. júla.

Text: Tlačová správa MsÚ (krátené) Ilustr. foto: Martin Palkovič

X