Vo Vrbovom deti zoznamujú s prácou na družstve

Slovenskí poľnohospodári postupne odchádzajú do dôchodku a mladí ľudia sa do tohto odvetvia nehrnú. Na družstve vo Vrbovom preto založili unikátny farmársky krúžok určený pre žiakov zo základnej školy.

S budovaním pozitívneho vzťahu k poľnohospodárstvu začali už u detí. „Tri farmárske krúžky na našom družstve navštevuje každý týždeň vyše tridsať žiakov zo základnej školy vo Vrbovom. Deti tak majú možnosť priamo v areáli družstva a za účasti našich odborníkov pričuchnúť k skutočnému poľnohospodárstvu. Postupne sa tak zoznamujú s rastlinnou výrobou, sadovníctvom, chovom a starostlivosťou o zvieratá či mechanizáciou“, okomentoval projekt jeho autor a zároveň podpredseda PD Vrbové Alexander Koreň.

Zuzana Siblíková má 36 rokov, je mamou troch detí, pracuje na PD Vrbové ako referentka pre pôdnu agendu a každý týždeň vedie farmársky krúžok. K poľnohospodárstvu má od detstva blízko, na družstve ako dcéra predsedu takpovediac vyrastala.

Pracovať v poľnohospodárstve bola pre ňu úplne prirodzená voľba. Dnes sa ale aj ona najmä v prípade mladšej generácie stretáva s názorom, že v poľnohospodárstve pracujú nevzdelaní ľudia a že to nie je práve voňavá práca.

„Práve tento mýtus chceme spolu s kolegami z družstva vyvrátiť aj prostredníctvom farmárskeho krúžku. Okrem toho, že deti majú jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s pravým poľnohospodárstvom, má krúžok aj iný rozmer. Žiaci dostávajú priestor pre sebarealizáciu, podporujeme ich tvorivosť. Zároveň sa snažíme žiakov socializovať a zjednocovať, keďže krúžok navštevujú rôzne ročníky“, povedala Zuzana Siblíková.

Poľnohospodárstvo patrí jednoznačne medzi najviac prestarnuté oblasti našej ekonomiky. „Až 40 % zamestnancov agrosektora je totiž v súčasnosti vo veku nad 50 rokov. V prípade iných odvetví slovenského hospodárstva je podiel zamestnancov vo veku nad 50 rokov nižší, pohybuje sa v rozpätí 10 – 30 %,“ vysvetlila Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva. Vzhľadom na fakt, že o 10 rokov budú títo zamestnanci v dôchodkovom veku alebo sa k nemu budú približovať, má otázka „Kto bude pracovať v poľnohospodárstve o 10 rokov?“ svoje opodstatnenie.

Text: Tlačová správa/Slovenské farmárske, družstvo Foto: Martin Palkovič