Rozvoju turizmu v Piešťanoch opäť pomôžu finančné príspevky

Každý záujemca o príspevok z oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany musí najneskôr do 31. decembra 2022 podať písomnú žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov.

Rezort Piešťany bude aj v budúcom roku prideľovať finančné príspevky na projekty súvisiace s rozvojom turizmu v piešťanskom regióne. Každý, kto chce príspevok získať, musí podať žiadosť

„Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričom žiadosť je potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 31. decembra 2022 v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami. Pri doručovaní poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Žiadosti dodané po stanovenom termíne nebudú ďalej posudzované,“ informovala výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.

Všetky potrebné informácie k podávaniu žiadostí nájdu záujemcovia na web stránke visitpiestany.sk.

„Žiadosť musia podať nielen noví uchádzači, ale týka sa aj existujúcich projektov,“ upresňuje ďalej Michal Bezák, predseda predstavenstva OOCR Rezort Piešťany. „K prijímaniu žiadostí s návrhmi projektov sme pristúpili v snahe vniesť transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie. Základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia.“

Prihlásené projekty musia byť zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany, čo je hlavný predmet činnosti organizácie.

Vítané sú i ucelené projekty alebo ich súčasti určené na realizáciu nových rozvojových zámerov cestovného ruchu a zlepšenie spolupráce na území destinácie. Môže ísť napríklad o tvorbu nových produktov a produktových línií destinácie či o obnovu infraštruktúry cestovného ruchu. Dôležité je, aby nešlo len o riešenie konkrétneho podnikateľského zámeru, ale aby mali projekty verejnoprospešný charakter.

Prijaté žiadosti bude posudzovať výberová komisia zostavená z členov OOCR Rezort Piešťany. Výsledky budú zverejnené najneskôr 15. februára 2023 na webe oblastnej organizácie. Podľa Tatiany Nevolnej v tejto chvíli ešte nie je možné konkretizovať sumu, ktorú organizácia pridelí prihláseným projektom. V budúcoročnom rozpočte je stále niekoľko otvorených položiek a je potrebné počkať na ich konečné potvrdenie. Pokiaľ však bude mať prihlásený projekt sľubný potenciál, Rezort Piešťany bude uvažovať aj o ďalších možnostiach jeho financovania.

Zdroj: Tlačová správa OOCR Rezort Piešťany