Rezort Piešťany pripomína: Žiadosť o finančný príspevok treba podať do konca roka

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany bude opäť rozhodovať o pridelení príspevkov na rozvoj turizmu v regióne. Všetci záujemcovia o tento finančný príspevok musia podať písomnú žiadosť, a to najneskôr do konca tohto kalendárneho roka.

Ttretíkrát sa prideľovanie financií riadi pravidlom, že kto sa chce uchádzať o poskytnutie príspevku z Rezortu Piešťany, musí oň písomne požiadať. Žiadosť musia podať nielen noví uchádzači, ale aj organizátori už existujúcich projektov.

„Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričom žiadosť je potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 31. decembra 2021 v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami,“ upresňuje výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná. Pri doručovaní poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Prihlášky podané po termíne nebudú akceptované.

Poskytnuté prostriedky poslúžia na zveľaďovanie turizmu v piešťanskom regióne. Preto musia byť prihlásené projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany, v súlade s hlavným predmetom činnosti organizácie. Zároveň platí, že základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o danom projekte a tiež požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia.

K prideľovaniu finančných prostriedkov na základe žiadostí pristúpil Rezort Piešťany v roku 2019 pod novým vedením. „Aj týmto spôsobom sme sa snažili vniesť transparentnosť do prideľovania príspevkov OOCR Rezort Piešťany,“ dopĺňa Michal Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany.

V súčasnej chvíli ešte nie je možné konkretizovať, koľko finančných prostriedkov bude uchádzačom pridelených. „Závisí to aj od poskytnutej dotácie z ministerstva dopravy,“ upresňuje Tatiana Nevolná.

No tak ako po minulé roky, i teraz platí, že ak budú prispievatelia Rezortu Piešťany cítiť potenciál, tak premyslia aj iné možnosti financovania projektov. Prijaté žiadosti posúdi sedemčlenná komisia, na základe návrhu a odsúhlasenia valným zhromaždením Rezortu Piešťany.

Podmienky podávania žiadostí nájdu uchádzači na stránke Rezortu Piešťany www.visitpiestany.sk, kde budú aj zverejnené výsledky, a to najneskôr 15. februára 2022.

Zdroj: Tlačová správa OOCR Rezort Piešťany