Reštaurovanie dvojice drevených plastík svätých Petra a Pavla zo zbierok múzea

V roku 2023 Balneologickému múzeu Imricha Wintera poskytol Fond na podporu umenia z verejných zdrojov finančné prostriedky na reštaurovanie dvojice plastík – svätého Petra a svätého Pavla. Reštaurovanie podporilo aj mesto Piešťany.

Sochy svätcov sú podľa rukopisu ich tvorcu dielom jedného autora – školeného rezbárskeho majstra. Jeho meno, ako ani lokalitu kde vznikli či kde boli pôvodne umiestnené nepoznáme. Do zbierok múzea sa dostali darom pani Sylvie Duffekovej, manželky zberateľa Kornela Duffeka v roku 2020 spolu s celou kolekciou drevených sakrálnych plastík.

Po konzultácii s reštaurátorom, na základe tvaroslovia rezby, pohybu postáv a povrchovej úpravy môžeme sochy zaradiť do obdobia neskorého baroka, pravdepodobne do druhej polovice 18. storočia. Sochy sú pomerne veľké, vysoké 110 – 120 cm. S veľkou pravdepodobnosťou boli súčasťou väčšieho celku – pravdepodobne architektúry oltára vysokého okolo 6 – 8 metrov. Dopĺňali hlavný výjav umiestnený v centrálnej časti oltárnej kompozície a boli umiestnené po jeho ľavej – sv. Peter a pravej strane – sv. Pavol.

Obe postavy svätcov sú odeté v jednoduchej splývavej tunike s bohato riaseným plášťom prehodeným cez plecia. Majú stredne dlhé vlnité vlasy, brady a bosé nohy. Napriek tomu, že sochám chýbajú určujúce atribúty, možno predpokladať, že ide o novozákonných svätcov.

Ide o apoštola sv. Petra, ktorý pôvodne v pravej ruke držal kľúče od neba a zeme, ako svoj hlavný atribút a v ľavej knihu, ako doplňujúci atribút symbolizujúci jeho apoštolskú učiteľskú činnosť a apoštola sv. Pavla. Ten pôvodne (aj podľa pozície ruky) držal v pravej ruke meč, ako svoj hlavný atribút, ktorý je symbolom jeho sťatia a v ľavej zrejme knihu, ako doplňujúci atribút symbolizujúci jeho apoštolskú učiteľskú činnosť.

Sochy boli aj pred reštaurovaním vystavené v expozícii Sakrálneho umenia umiestnenej v objekte Vila dr. Lisku. Reštaurovanie bolo vzhľadom na stav plastík nevyhnutné. Ich pôvodná farebná polychrómia bola v minulosti poškodená mechanicky, neodbornými opravami i neskorším zásahom majúcim reštaurátorský charakter a prekrytá druhotnými farebnými úpravami. Drevná hmota plastík bola poškodená drevokazným hmyzom – červotočom a vlhkom. Sochy reštauroval magister umení Adrián Giač, člen Komory reštaurátorov.

V prvej etape bol vizuálne i sondážami vykonaný reštaurátorský výskum. Počas neho sa zistilo, že časti odevu – tógy ovinuté okolo tiel svätcov boli na pohľadovej strane pôvodne povrchovo upravené plátkovým zlatom na červenom polimentovom podklade. Na rubovej strane v oblasti pliec plátkovým striebrom. Zlátenie i striebrenie sa zachovalo len v malom, rozsahu. Najstaršie zistené sekundárne úpravy pochádzajú pravdepodobne z konca 19. alebo prvej štvrtiny 20. storočia Ruky sôch v minulosti zrejme chýbali alebo boli poškodené a boli nahradené neskoršie vyrezanými. Taktiež chýbala predná časť podstavcov sôch, ktorá bola v minulosti nahradená tmelom. Na pôvodných podstavcoch bola zmenená farebnosť z tmavohnedej na okrovozelenú. Pohľadové časti tógy svätcov boli opravované voskovým tmelom zlatookrovej farby. Boli doplnené poškodené a chýbajúce časti drevnej hmoty najmä v oblasti podstavca a nôh svätcov. Pravdepodobne v tomto období boli doplnené aj ruky svätcov drevorezbou s kriedovým podkladom a farebnou úpravou.

Najmladšie úpravy sôch pochádzajú pravdepodobne z druhej polovice 20. storočia. Tieto zásahy môžeme označiť za reštaurátorské. Okrovým drevným tmelom boli doplnené poškodené časti drevnej hmoty. Povrchové úpravy boli urobené farebnými voskovými tmelmi, ktorými boli zároveň vyrovnávané aj nerovnosti.

Reštaurovaním v roku 2023 bola v rámci výskumu upevnená uvoľnená farebná úprava. Potom pristúpil reštaurátor k očisteniu sôch od povrchových nečistôt, voskových tmelov a druhotných farebných úprav. Najvýraznejším zásahom bolo odstránenie tvarovo nevhodne doplnených častí chodidiel oboch svätcov a časti podstavca sv. Petra. Výnimkou v rámci sekundárnych doplnkov sú novodobo doplnené ruky svätcov, ktoré boli, po konzultácii s investorom, ponechané na sochách.

Napustenie drevnej hmoty sôch akrylátovou živicou zabezpečilo spevnenie a zároveň ochranu proti hmyzu a plesniam. Potom reštaurátor pristúpil k rekonštrukčnému doplneniu väčších chýbajúcich častí podstavcov, drapérií a čiastočne aj nôh. Vzhľadom na muzeálny spôsob reštaurovania nebolo pozlátenie ani farebná polychrómia obnovená v celom rozsahu. Na niektoré plochy bola doplnená kriedová vrstva a podklad, na ktorý bolo potom aplikované nové 23,75 karátové plátkové zlato. Novo doplnené časti pozlátenia boli upravené tak,  aby vizuálne čo najviac zodpovedali charakteru zachovaného pôvodného pozlátenia. Vizuálne scelenie poškodených častí farebnej vrstvy dosiahol reštaurátor retušovaním temperovými a v závere olejovými farbami. Na scelenie farebnej úpravy bolo zvolená čiarkovaná retuš a na scelenie drevených častí to bola kombinácia čiarkovanej a tupovanej retuše.

Týmto postupom boli obnovené pôvodné výtvarné kvality plastík. Záverečnou úpravou bolo zakonzervovanie ochranným matným damarovým lakom. V súčasnosti môžu návštevníci múzea obdivovať zreštaurované plastiky opäť v zaujímavej expozícii sakrálneho umenia vo Vile dr. Lisku na Štefánikovej ulici v Piešťanoch. Srdečne všetkých pozývame na návštevu expozícií nášho múzea.

Reštaurované s podporou Fondu na podporu umenia hlavným partnerom projektu.

Socha sv. Pavla, stav pred reštaurovaním

Svätý Peter, stav pred reštaurovaním, detail

Svätý Peter, sondážny výskum – rozloženie sond

Svätý Peter, reštaurátorská sonda

Sv. Peter, polovičné čistenie, detail

Sv. Pavol, odstraňovanie premalieb a sekundárnych zásahov, detail

Plastiky vo vani s konzervačným roztokom

Sv. Pavol, stav po reštaurovaní

Sv. Peter, stav po reštaurovaní

 

 

Text: Vladimír Krupa Foto: Mgr. Art Adrián Giač