Prvákov je možné na niektoré školy zapísať elektronicky

Zápisy na základné školy budú kvôli pandémii koronavírusu prebiehať bez prítomnosti detí. Do niektorých škôl musia prísť rodičia osobne, inde stačí poslať prihlášku. Všetky dôležité informácie sú zverejnené na web stránkach jednotlivých škôl.

Zápisy prvákov na základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany budú prebiehať od 20. do 24. apríla, rovnaký termín má aj Cirkevná spojená škola.

Rozdiely sú v spôsobe prihlásenia detí na povinnú školskú dochádzku. Napríklad na Základnú školu Holubyho musia prísť rodičia osobne, Základná škola M. R. Štefánika organizuje zápis bez prítomnosti detí i rodičov.

Papierovú aj elektronickú formu zápisu umožnilo kvôli mimoriadnej situácii ministerstvo školstva s tým, že „overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.“

Ak má riaditeľ k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V opačnom prípade tak musí spraviť od do šiestich týždňov od skončenia prerušenia školského vyučovania.

Rodičia, ktorí chcú deťom odložiť povinnú školskú dochádzku, nemusí k takejto žiadosti pridať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva. Tieto dokumenty je nutné dodať škole najneskôr štyri týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Vyšetrenie školskej zrelosti robí Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie (cpppappiestany@gmail.com).


Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany; www.zsmrspy.edu.sk
Základná škola, Holubyho 15, Piešťany;  www.zsholubyhopn.edupage.sk
Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany;  www.zsmojmirova.edupage.org
Základná škola, Brezová 19, Piešťany;  www.zsbrepy.edupage.sk
Základná škola F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, Piešťany; www.9zspn.edupage.org

Cirkevná spojená škola, Pod Párovcami 1392/127, https://czspiestany.edupage.org/


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič