Primátor opäť zvolal zastupiteľstvo, naposledy bolo málo poslancov

Ani 30 minút po avizovanom začiatku rokovania piešťanského mestského zastupiteľstva nebola v stredu 30. júna prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Primátor Peter Jančovič opätovne zvolal zastupiteľstvo na štvrtok 8. júla.

Piešťanské mestské zastupiteľstvo má v tomto volebnom období 17 členov, aby mohlo rokovanie začať, musí ich byť prítomných aspoň 9. Podľa rokovacieho poriadku predsedajúci rokovanie ukončí, ak sa „nezíde dostatočný počet poslancov do 30 minút po čase určenom na začiatok rokovania mestského zastupiteľstva“.

To sa stalo aj v stredu 30. júna, preto primátor Peter Jančovič určil nový termín. Poslanci by mali rokovať vo štvrtok 8. júla od 15.00 h.

Materiály zverejnila radnica na svojej web stránke, program je nasledovný:

1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa  20.05.2021
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany  č. 14/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
5. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany a   návrh Všeobecne záväzného nariadenia   mesta Piešťany č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 15/2001 v znení neskorších  noviel o  záväznej  časti   Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany (zmeny a doplnky č. 5).
6. Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany – dopravné pripojenie priemyselného parku Bašovce cez k. ú. Piešťany
7. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2020
8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2020
9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2020
10. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2020
11. Návrh Služieb  mesta Piešťany na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v krytej časti Kolonádového mosta pre Mestskú knižnicu mesta Piešťany a Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
12. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2020
13. Návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 000 000 EUR na financovanie invesičných akcií schválených v rozpočte mesta Piešťany
14. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
15. Poskytnutie príspevku Službám mesta Piešťany na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Piešťany
Zapojenie finančných prostriedkov Služieb mesta Piešťany zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti
16. Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou výstavby verejnoprospešnej  infraštruktúry Polyfunkčného projektu Piešťany, lokalita Bratislavská a Broskyňová
17. A/ Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša, Piešťany
B/ Návrh na zrušenie uznesení MsZ mesta Piešťany č. 20/2020 zo dňa 13.02.2020, č. 21/2020 zo dňa 13.02.2020 a č. 36/2020 zo dňa 12.05.2020
18. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša, Piešťany
19.  Návrh na kúpu prebytočného majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja – Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany
20. Návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na kúpu pozemku pod stavbou „Kompostáreň“
21. Návrh na prevod pozemku vo vlastníctve mesta Piešťany pre kupujúcich: Ing. Milan Vančo, Daniela Vančová, Matúš Vančo a Richard Vančo, lokalita: ul. Ivana Stodolu
22. Návrh na nájom pozemku pod garážou pre Mareka Bondru, lokalita Nábrežie Ivana Krasku
23. Návrh na zriadenie vecného bremena pre Západoslovenská distribučná, a. s., lokalita  Hviezdoslavova
24. Návrh na opravu Uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 137/2020 zo dňa 22.10.2020
25. Informácia o zmene tarifných podmienok na linkách mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany
26. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3.zasadnutia MsZ r. 2021
27. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2021
28. Rôzne
29. Interpelácie poslancov
30. Záver

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič