Priamy prenos z rokovania mestského zastupiteľstva

V zasadacej miestnosti knižnice sa v utorok 12. mája stretnú poslanci na rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Radnica musí dodržať protiepidemické opatrenia, aby zabránila prípadnému šíreniu ochorenia Covid-19.

Mesto koncom apríla zverejnilo pozvánku na rokovanie zastupiteľstva, ktoré malo byť v súlade s vtedy platnými opatreniami neverejné. Hlavný hygienik vo štvrtok 7. mája prítomnosť verejnosti na zasadnutiach orgánov územnej samosprávy povolili, ale len pri dodržaní prísnych hygienických pravidiel. K nim patria napríklad rozostupy, nepoužívanie klimatizácie a zabezpečenie dezinfekcie priestorov.

Hovorca mestského úradu pre zpiešťan.sk potvrdil, že májové zasadnutie poslancov prebehne v súlade s aktuálne platnými opareniami Úradu verejného zdravotníctva SR. „V prvom rade musí byť priestor v súlade s protiepidemickými opatreniami pripravený pre tých, ktorí sa rokovania musia zúčastniť (poslanci, predkladatelia materiálov, technický personál, akreditovaní novinári) a v prípade priestoru bude možná aj účasť verejnosti,“ uviedol Martin Ričány.

S tým súvisia aj aktuálny režim fungovania mestskej knižnice, kde sa zastupiteľstvo koná. Platí napríklad zákaz používania výťahu a sociálnych zariadení na poschodí. Poslanci budú musieť sedieť dva metre od seba vo všetkých smeroch, aj preto môže byť v zasadacej miestnosti nedostatok miesta.

Radnica však zabezpečí informovanie občanov o priebehu rokovania prostredníctvom vysielania TV Piešťany a priamy prenos bude možné sledovať ja na facebookovej stránke zpiešťan.sk. Video nájdete v utorok 12. mája od 14.00 h na tomto mieste:


Návrh programu 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany:

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia (určenie overovateľov, určenie zapisovateľov zápisnice

voľba návrhovej komisie)

2. Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 13.2.2020

3. Návrh zmluvy o spolupráci Mesta Piešťany a CENTRUM MESTA PIEŠŤANY, o. z. pri zabezpečení a organizovaní vianočných trhov

4. Prerokovanie pozastavených uznesení MsZ č.20/2020 a 21/2020 A

5. Návrh na prevod vlastníctva medzi mestom Piešťany a Vierou Čamborovou, lokalita Orviský kút, Piešťany

6. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Danielom Pavlovičom, lokalita Bratislavská, Piešťany

7. Návrh na uzavretie Dohody o urovnaní medzi Mestom Piešťany a vlastníkmi bytov Sv. Štefana č. 4306/1, Piešťany

8. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a BSX s. r. o., lokalita Hlboká Piešťany

9. Stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2019

10. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019

11. COVID – 19 – informatívny materiál

12. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2020

13. Rôzne

14. Interpelácie

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič