Premietanie filmu Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom

Dokument venovaný najsevernejšej časti pohoria Biela Karpaty premietnu vo štvrtok 11. decembra o 17.30 h v klube ŽiWell. Po premietaní sa uskutoční diskusia s autorom.

Dokumentárny film Jakuba Cíbika, Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom, začal vznikať v auguste roku 2012. Ako už jeho názov napovedá, venovaný je pohoriu ležiacemu na Slovensko-moravskom pomedzí. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti tento nádherný, ale trochu pozabudnutý kraj Slovenska.

Snímka je zameraná predovšetkým na fenomén kultúrno-prírodnej krajiny, ktorej súčasťou je oddávna človek. Ten ju postupne pretváral k svojmu obrazu až do dnešnej podoby. Vďaka prístupu našich predkov tu vznikli druhovo veľmi pestré spoločenstvá kvetnatých lúk a pasienkov, políčok a pastevných lesov.

V posledných storočiach však naša spoločnosť, a s ňou aj krajina, prechádza mnohými zmenami. S absenciou tradičného hospodárenia sa vytráca pestrá krajinná mozaika a množstvo vzácnych organizmov. Preto je hlavným posolstvom tohto dokumentu poukázať na nevyhnutnosť obnovy foriem hospodárenia, ktoré sú blízke prírode, hovoriac o mozaikovitom kosení, extenzívnej pastve a iných.

Film postupne približuje typické zložky bielokarpatskej krajiny – ľudské sídla, vodné toky, kvetnaté lúky a pasienky, polia, skalné bralá, lesy a ovocné sady. Prostredníctvom pútavých záberov a komentára sa verejnosť dozvie mnoho informácií o ich cenných obyvateľoch, ale aj súčasných problémoch, vhodných i nevhodných spôsoboch starostlivosti.

Text a foto: Jakub Cíbik www.kralovstvo.jc-photo.eu