Poslanci rozhodnú o zmene rozpočtu aj predaji pozemkov

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva začína vo štvrtok 26. júla o 14.00 h v mestskej knižnici. Na programe sú zmeny v mestskom rozpočte, žiadosti o nenávratné finančné príspevky, novela nariadenia o poskytovaní dotácií aj predaj a výmena pozemkov oproti Kauflandu. Všetky materiály, ktoré poslanci prerokujú, nájdete na tejto adrese.

1.    Otvorenie

2.    Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného  dňa 28.06.2018 – informácia

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016

5.    Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2018

6.  Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom  “ Komunitné centrum Piešťany“

7.    Návrh na predloženie projektového zámeru k projektu s názvom „Zariadenie opatrovateľskej služby „Piešťany – A. Trajan“

8.    Návrh na predloženie projektového zámeru k projektu s názvom „Komunitné centrum sociálnych služieb „Piešťany – Lumen“

9.     Návrh na predloženie žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vybudovanie vodozádržných opatrení v meste Piešťany“

10.   Návrh na zánik členstva mesta Piešťany v Občianskom združení Bazén Martina výpoveďou

11.   Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou TAX – AUDIT Slovensko, spol.  s r. o., lokalita Bratislavská Piešťany

Návrh prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o., lokalita Bratislavská Piešťany

12.   Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu  5. zasadnutia MsZ r. 2018

13.   Rôzne – plnenie uznesenia MsZ č. 120/2018 – Informácia

14.   Interpelácie poslancov

15.   Záver

Zdroj: piestany.sk