16.03.2015 # 06:51 # 06:51

Poslanci prerokujú aj dlhoročné súdne spory

Na programe zasadnutia mestských poslancov je návrh nariadenia o dani za užívanie verejného priestranstva, zmena názvu ulice, predaj akcií Prima banky aj dlhoročné súdne spory, ktorých účastníkom je Mesto Piešťany. Zastupiteľstvo sa zíde vo štvrtok 19. marca o 14.00 h v zasadačke Mestskej knižnice.

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 12. 02. 2015 (materiál)

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany (materiál)

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom (materiál)

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany O zmene názvu ulice v Piešťanoch (materiál)

7. Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. (materiál)

8. Informácia o zmenšení veľkosti spoluvlastníckeho podielu Mesta Piešťany na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a k pozemku (materiál)

9. Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje (materiál)

10. Vyradenie majetku v správe SMP, p. o. Piešťany (materiál)

11. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 – 2013 k 1. 1. 2015 (materiál)

12. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2014 (materiál)

13. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Mojmírova ulica pre RAVAL TRADE, s. r. o. (materiál)

14. Návrh na nájom pozemku v lokalite Nábrežie Ivana Krasku pre Aloisa Vlčáka (materiál)

15. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Milana Vrábla st. a spol. v k. ú. Piešťany, lokalita Vodárenská (materiál)

16. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s., v lokalite Studená ulica (materiál)

17. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Martinu Gregoričkovú, lokalita Vodárenská, Piešťany (materiál)

18. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Kvasnicovú – Odevy, kožušiny a doplnky s. r. o. (materiál)

19. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve medzi mestom Piešťany ako prenajímateľom a Cirkvou adventistov siedmeho dňa, lokalita Zavretý kút (materiál)

20. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Petra Antala a Silviu Antalovú, lokalita ul. Sv. Štefana (materiál)

21. Návrh ďalšieho riešenia súdneho sporu medzi Mestom Piešťany a JUDr. Štefan Bartovic a spol. (materiál)

22. Návrh ďalšieho riešenia súdneho sporu medzi Mestom Piešťany a Ing. Otakarom Macháčkom, Ing. Dagmar Macháčkovou, Hammerl & Hammerl, s. r. o. (materiál)

23. Návrh na schválenie Pekingskej mestskej časti Xicheng (ČĽR) ako partnerského mesta pre Mesto Piešťany (materiál)

24. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2014 (materiál)

25. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2015 (materiál)

26. Rôzne

27. Interpelácie poslancov

28. Záver

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X