Počasie a jeho extrémy

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch organizuje v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v Bratislave vedeckú kaviareň pod názvom Veda v centre.

Vo štvrtok 7. novembra 2019 o 16.00 h v Komunitnom centre Kursalonu v Piešťanoch bude hosťom vedeckej kaviarne Mgr. Pavol Beránek, meteorológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu z Bratislavy.

Počasie je dané stavom všetkých atmosférických javov pozorovaných na určitom mieste v danom konkrétnom momente. Tento stav sa opisuje súborom hodnôt meteorologických prvkov nameraných meteorologickými prístrojmi. Počasie sa zvyčajne chápe ako stav troposféry, pretože tá je človeku najbližšie a bezprostredne ho obklopuje a ovplyvňuje.

Predpovedi počasia sa venuje veľká pozornosť, pretože počasie ovplyvňuje všetky ľudské činnosti. Počasím sa zaoberá meteorológia, respektíve fyzika atmosféry. Hlavným činiteľom zmien počasia na Zemi je Slnko a pohyby Zeme.

O tom, ako sa dnes predpovedá počasie a aké sú extrémy spojené s počasím v Slovenskej republike a v zahraničí nám priblíži meteorológ. Objasní nám aj to, aký je súvis medzi činnosťou človeka a tvorbou počasia a ako počasie ovplyvňuje poľnohospodárstvo.

Vedecká kaviareň je sprievodnou akciou Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019.

Text: Tlačová správa – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch