Piešťanské gymnázium opäť slávilo – tentoraz storočnicu

Nikto nepochybuje o tom, že monumentálna budova dnešného Gymnázia Pierra de Coubertina dominuje veľkorysému priestoru Námestia SNP v Piešťanoch. Rovnako je nepochybným faktom, že táto neprehliadnuteľná budova oslavuje 100 rokov od položenia základného kameňa stavby.

V intenciách starovekých rímskych zakladajúcich aktov fundatio je doňho vytesaný dátum 28.X.1922. V ten deň piešťanská stavebná firma Berta&Kováč začala realizovať štátny projekt výstavby verejnej budovy podľa návrhu významného českého urbanistu a architekta Ladislava Skřivánka. Budova pôvodne slúžila potrebám vzdelávania pod názvom Meštianska škola T. G. Masaryka, avšak 1.9.1953 sa do budovy na Stalinovom námestí presídlilo Spolkové československé reálne gymnázium, predchodca dnešného Gymnázia Pierra de Coubertina.

Vedenie gymnázia, jeho pedagógovia i študenti si pripomenuli význam zakladajúceho aktu a dôstojne oslávili jubileum tohto duchom nestarnúceho vzdelávacieho ústavu. Slávnostný deň pripomienky osadenia základného kameňa sa v čase slávenia storočnice budovy stretol s Dňom otvorených dverí na gymnáziu 27.10.2022, čo symbolicky poukazuje nielen na stálu sviežosť ducha školy a jeho životaschopnosť, ale aj na nádejnú perspektívu v budúcnosti. Riaditeľ školy Mgr. Radim Urban v slávnostnom príhovore ocenil historickú kontinuitu vzdelávania na gymnáziu, ktoré dodnes v dobrej kondícii slúži nielen potrebám obyvateľov mesta, ale aj širokému okoliu. Zároveň sa poďakoval študentom za účasť, administrátorovi školskej IT siete Romanovi Ondrejkovi a pedagógovi gymnázia Dr. Petrovi Rusnákovi za ich podiel na realizácii slávnosti.

V krátkom historickom vstupe o počiatkoch projektu školy a položenia jej základného kameňa zacitovali z dobovej tlače a mestskej kroniky študenti sexty Zoja Mlynáriková a Lukáš Hýrošš. Predsedníčka Rady školy Mgr. Stanislava Šimová spolu s predsedom Školského parlamentu Matejom Brezovským pomenovali historický význam vzdelávania pre našu krajinu i mesto a pripomenuli aj úspechy študentov gymnázia i pedagógov školy, ktoré zďaleka nie sú len regionálne. Na historizujúci charakter budovy piešťanského gymnázia, tohto ojedinelého diela architekta Skřivánka na Slovensku, na jeho neorenesančné odkazy v ornamentalite a významný urbanistický počin stavby, ktorá na námestí preklenula vtedajšie územia mesta s jeho budúcou priestorovou expanziou, poukázal v prednáške čestný hosť Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc. Programom slávnostnej udalosti sprevádzali sextáni Andrea Žlnayová a Samuel Rybanský, ktorí v závere zaželali všetkým prítomným i gymnáziu veľa úspechov a pozvali profesorský zbor i vzácnych hostí k prípitku a malému pohosteniu.

Text: Študentka sexty Zoja Mlynáriková & jej triedny učiteľ Peter Rusnák

Foto: Roman Ondrejka