Piešťanec vyprodukuje ročne 630 kilogramov odpadu

Produkcia odpadu na jedného obyvateľa Piešťan každoročne rastie. Čísla z minulého roka naznačujú, že separujeme viac. Trendom sú aj nové spôsoby ako tzv. Zero Waste, permakultúra či minimalizmus. O odpad v meste sa stará spoločnosť Marius Pedersen. S radnicou má od roku 2010 uzatvorenú zmluvu, ktorá v budúcom roku vyprší.

V uliciach sú každý deň nasadené minimálne štyri zberové vozidlá. Dostatočne sú v meste rozmiestnené aj zberné nádoby na separovaný či biologický odpad. Podľa spoločnosti je dostačujúca aj frekvencia ich vývozov, ktorú Marius Pedersen prispôsobuje ročným obdobiam, hoci občas vznikajú problémy s vývozom, najmä čo sa týka kovov.

„Kovy sú relatívne nová komodita, ktorú separujeme. Preto trvá dlhšie, kým frekvenciu nastavíme tak, aby presne vyhovovala,“ hovorí regionálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen Kamil Džačovský.

O mimoriadny zber musí požiadať mesto

Najmä počas letných mesiacov je evidovaný väčší počet kovového odpadu – plechoviek, takisto narastá aj počet vyseparovaných plastových fliaš. Ak dôjde k mimoriadnej udalosti, pričom koše na kov sú plné, mesto musí zareagovať ako prvé.

Osloví Organizáciu zodpovednosti výrobcov – NATUR-PACK so žiadosťou o mimoriadny vývoz. Ak sa dohodnú, nastupuje spoločnosť Marius Pedersen, ktorá kovy odvezie. V minulom roku bolo takýchto mimoriadnych vývozov niekoľko.

„Pri komplexnom pohľade však vidíme, že šlo len o dve sídliskové stanoviská. Na ostatných šiel zber odpadu podľa harmonogramu,“ vysvetľuje riaditeľ. „V meste existujú miesta, ktoré sú exponované. Navyše, v tom čase sem vozili kovový odpad aj ľudia z rodinných domov. Smetné nádoby sa naplnili oveľa rýchlejšie ako v predchádzajúcom období,“ dodáva regionálny riaditeľ.

Ľudia môžu kovový odpad odovzdať do kontajnerov na to určených kdekoľvek na území mesta. Marius Pedersen obyvateľom rodinných domov tento postup odporúča, pretože tu sa kovový odpad netriedi.

„Pre tieto prípady môžu využiť aj zberný dvor, v ktorom sa dá odovzdať aj nebezpečný či veľkoobjemový odpad,“ dopĺňa Kamil Džačovský.

Separujeme viac, no produkujeme aj viac odpadu

Marius Pedersen zodpovedá za spôsob obsluhy nádob na odpad, dodržiavanie stanovenej frekvencie a poriadok v blízkom okolí. Toto platí pre biologický a bežný odpad. Pri separovanom odpade si mesto samo stanoví frekvenciu vývozu na rok dopredu, pričom reaguje aj na aktuálne potreby. Preto v minulosti došlo k navýšeniu frekvencií vývozov oproti predchádzajúcim rokom.

„Ľudia separujú naozaj viac,“ potvrdzuje Kamil Džačovský. Nárast však súvisí aj s narastajúcou životnou úrovňou na Slovensku a teda aj s vyššou produkciou odpadu.

Zjednodušene povedané, ľudia viac nakupujú a tvoria viac odpadu. Všetko, čo kúpia, má jeden i viac obalov z rôznych materiálov.

Zero Waste prijali aj Piešťanci

Marius Pedersen stále vzdeláva obyvateľov mesta v separovaní odpadu. V Piešťanoch sú však i ďalší aktivisti, ktorí presadzujú minimalizmus a Zero Waste. V Piešťanoch sa nachádzajú obchody, v ktorých si môžete zakúpiť bezobalové hygienické potreby či potraviny do prinesených nádob. To znamená, že produkujete oveľa menej odpadu, a teda sa vo vyššej miere snažíte predchádzať jeho tvorbe.

Napríklad minimalisti sa snažia zbaviť všetkých nepotrebných vecí v duchu Čo nemám, to nepotrebujem.

V Piešťanoch vznikol bezobalový obchod Onakô, ktorý založili práve nadšenci myšlienky Zero Waste. „K nám sa tieto myšlienky vkrádali postupne, až sme ich začali uplatňovať v praxi,“ hovoria zakladatelia obchodu Adam Raksányi a Zuzana Stredáková. Hoci sa to zdá náročné, začať podľa nich môže každý. Do obchodíku prichádzajú nielen stáli zákazníci, ale pribúdajú noví.

Ak chcete skúsiť Zero Waste aj vy, Adam Raksányi odporúča začať s jednoduchšími krokmi: „Na nákup si vezmite vlastnú tašku, nápoj si vezmite vo vlastnej fľaši a nakupujte len to, čo nevyhnutne potrebujete. Ak sa vám podarí prekonať prvý krok, potom už budete vidieť, čo všetko môžete zmeniť. Ak to nepôjde podľa vašich predstáv, netrápte sa, chce to čas. Pri zmene zaužívaných návykov ho potrebujete veľa.“

V ich odpadkovom koši má najväčší podiel biologický odpad a ten nekončí v smetiakoch, ale v komposte. Podobne rozmýšľajú aj v piešťanskej predajni Dobrotéka, kde si kúpite čapovanú stopercentnú biodegradovateľnú drogériu.

„Okrem toho podporujeme výrobky slovenské a české, čím znižujeme uhlíkovú stopu. Preferujeme a predávame produkty balené v skle alebo v iných recyklovateľných obaloch, máme aj výrobky bez obalu a dokonca veľa našich dodávateľov odoberá svoje obaly naspäť a dáva ich opäť do obehu,“ približuje Dana Kulifajová.

V rámci všeobecnej osvety tiež majitelia obchodu pripravujú prednášky na rôzne témy týkajúce sa Zero Waste.

V minulom roku sme za smeti zaplatili 1,3 milióna eur

Aktuálna správa z referátu životného prostredia hovorí o zvýšení produkcie komunálneho odpadu, ale súčasne aj o zvýšení triedenia odpadov, ktoré je aktuálne na úrovni 33 percent. Prispeli k tomu najmä kovy.

V minulom roku vyprodukovali Piešťanci 17 548 ton odpadu (na jedného obyvateľa je to 630 kilogramov odpadu). Z toho vyseparovali 5 843 ton odpadu – to znamená, že jeden obyvateľ Piešťan vytriedil 210 kilogramov odpadu.

Na poplatkoch za vývoz komunálneho odpadu mesto v minulom roku plánovalo vybrať od obyvateľov 703 036 eur, od právnických subjektov (firmy a spoločnosti) 738 246 eur. Nedoplatky dosiahli úroveň 56-tisíc eur. Mesto do pokladnice získalo 1 385 110 eur, celkové náklady sú však oveľa vyššie.

V poslednom roku radnica za zber, spracovanie a likvidáciu odpadov zaplatila 2 704 120 eur. Oproti roku 2017 sa tak náklady zvýšili o 109 percent, čo predstavuje nárast o sumu 1 411 656 eur. V nej sú taktiež financie z eurofondov, ktoré mesto použilo aj na vybudovanie nového zberného dvora a zakúpenie techniky.

V minulom roku radnica rozšírila separovanie zberu biologicky rozložiteľných odpadov v rodinných domoch. Pribudlo tisíc nových zberných nádob, zároveň bola ukončená výstavba nového zberného dvora.

V súčasnosti mesto uvažuje nad vybudovaním polopodzemných kontajnerov, ktoré by priniesli vyšší komfort pri zbere odpadov.

Kde končí odpad

Separovaný odpad ako tetrapaky, plasty, papier a kovy odváža spoločnosť Marius Pedersen do svojej prevádzky v Šulekove pri Hlohovci. Sklo putuje priamo do Nemšovej, kde ho ďalej spracováva sklárska spoločnosť. Bioodpad končí v kompostárni v Bernolákove. Zmesový komunálny odpad sa vyváža na skládku v Rakoviciach.

Triedený odpad sa zhodnocuje materiálovo, prípadne energeticky. Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním. Z plastov sa materiálovo zhodnocujú napr. PET fľaše, fľaše od drogérie a kuchynských čističov alebo číre fólie. Ostatné plasty sa väčšinou zhodnocujú energeticky. V Šulekove pri triedení vyseparovaného odpadu pomáha moderná optická linka, ktorá dokáže rozdeliť odpady na materiálovo a energeticky zhodnotiteľné a odseparovať nežiaduce prímesi.

Text: Rasťo Piovarči Foto: Martin Palkovič