Obyvatelia rodinných domov sa obávajú zápachu. Kuchynský odpad treba voziť na zberný dvor

Mesto Piešťany počas tohto leta znížilo frekvenciu vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov. V minulých rokoch ho v lete vyvážali raz za týždeň, po novom to je raz za dva týždne – rovnako ako počas zbytku kalendárneho roka.

Zmena frekvencie vývozu odpadu mnohých obyvateľov rodinných domov pobúrila. Obávajú sa zápachu z kuchynského odpadu, ktorý do košov na komunálny odpad doteraz vyhadzovali. Rodiny s malými deťmi riešia problém, kam s použitými jednorázovými plienkami. Koše na komunálny odpad majú totiž často vo dvoroch svojich domov.

„Znížili sme síce vývoz komunálneho odpadu v rodinných domoch zo zberných nádob o objeme 120  a 240 litrov v intervale 1 x za 14 dní, ale navýšili sme počet vývozov biologicky rozložiteľného odpadu z údržby zelene v rodinných domoch z pôvodných 18 na 40 vývozov v roku 2021. Pritom sú dodržané všetky hygienické podmienky ukladania odpadu,“ uvádza radnica v stanovisku, ktoré dnes zverejnila na svojej web stránke: „Jednou z príčin bola aj skutočnosť, že v rodinných domoch je počas roka vyprodukované väčšie množstvo biologického odpadu ako zmesového komunálneho odpadu. Odpad zo záhrad tak častokrát skončil v čiernych nádobách určených pre zmesový odpad, ktorý následne putoval na skládku odpadu. Pri správnom separovaní odpadov je pritom malá pravdepodobnosť, že čierny kôš na zmesový odpad v rodinných domoch sa zaplní skôr ako za dva týždne. Sú dokonca občania, ktorí ho po dvoch týždňoch majú pri separovaní odpadu, zaplnený do polovice.“

Zbytky jedál máme nosiť na zberný dvor

Kuchynský odpad nesmie končiť v hnedých nádobách na bioodpad (do nich patrí najmä odpad zo záhrad – tráva, lístie, malé konáre), ale samosprávy majú od začiatku tohto roka povinnosť zabezpečiť jeho triedenie. Od ministerstva životného prostredia dostali odklad pol roka, preto Piešťanci očakávali, že rozložiteľné vrecká na kuchynský odpad dostanú do konca júna a v meste sa objavia aj špeciálne nádoby. Bude to však najskôr na konci leta, ešte totiž prebieha súťaž na dodávateľa.

Radnica napriek tomu tvrdí, že zber zbytkov z kuchyne už zaviedla. „Mesto Piešťany splnilo zákonnú povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu už začiatkom roka 2021, kedy vytvorilo podmienky zberu pre obyvateľov umiestnením špeciálnych zberných nádob do prevádzky Zberný dvor mesta Piešťany. V súčasnosti prebieha zosúladenie zavedenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu so systémom nakladania s komunálnymi odpadmi, s cieľom zabezpečiť ich zber a zhodnotenie na celom území mesta Piešťany.“

O tom, že biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne je treba nosiť na zberný dvor, vie iba hŕstka Piešťancov. Na webe mesta sme túto informáciu našli v článku z aktuálneho vydania novín Radnica informuje. V sekcii Odpadové hospodárstvo je pod nadpisom Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad harmonogram vývozu zberných nádob, ktoré v Piešťanoch zatiaľ nemáme. Tretia zmienka na túto tému je v dnešnom stanovisku k zmene frekvencie vývozu komunálneho odpadu.

Viaceré slovenské mestá pritom zber kuchynského odpadu formou rozložiteľných vreciek začali zavádzať už v úvode tohto roka.

Šetrenie

Vďaka tomu, že komunálny odpad budú z rodinných domov odvážať počas celého roka raz za 14 dní, zostane v mestskom rozpočte 35 346 eur.

Každý obyvateľ Piešťan je povinný zaplatiť za vývoz odpadu 39,96 eur za rok. Navýšenie o 5 eur schválilo mestské zastupiteľstvo v decembri minulého roka aj vzhľadom na rastúce náklady na skládkovanie. Každá tona odpadu uložená na skládke zoberie v roku 2021 z mestského rozpočtu 22 eur, vlani to bolo o 9 eur menej.

Mestá a obce platia za skladkovné podľa toho koľko vytriedia. V prípade, že samospráva triedi len do 10 % svojich komunálnych odpadov, v roku 2019 platila za tonu odpadov zákonný poplatok 17 eur, v tomto roku je to 26 eur a od roku 2021 to bude až 33 eur. Ak mesto separuje na úrovni 40 %, platilo v roku 2019 len 8 eur a od roku 2021 to bude 22 eur za tonu. Pri vytriedení až 60 % odpadu by to bolo iba 11 eur.

Ďalšie dôvody zvýšenia poplatku za odvoz komunálneho odpadu uvádza piešťanská radnica v dnešnom stanovisku.


Otázky ohľadom odpadu, ktoré sme mestu poslali 9. júna, prinášame v plnom znení, v deň obdržania odpovedí (17. júna). Nižšie nájdete otvorený list mestskej poslankyne Zuzany Svrčekovej adresovaný vedeniu radnice.


Prečo sa tento rok nebude komunálny odpad z rodinných domov vyvážať v letných mesiacoch raz za týždeň?

Nakoľko bola verejným obstarávaním v roku 2020 vysúťažená zberová spoločnosť na nakladanie s odpadmi na nasledujúce obdobie do roku 2025, jednotlivé služby v nakladaní s odpadmi sa rozšírili, v súvislosti s ustanoveniami zákona o odpadoch bol zavedený systém zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a zároveň prišlo k navýšeniu cien za jednotlivé služby, Mesto Piešťany pristúpilo k opatreniam.

Vývoz komunálneho odpadu pre obyvateľov z rodinných domov ponechalo celoročne v intervale 1 x za 14 dní a v zmysle dodržania vhodných hygienických podmienok ukladania odpadu upravilo – zvýšilo frekvenciu odvozu zberných nádob na bioodpad (odpad z údržby zelene) na 1 x za týždeň.

Kedy presne dostanú obyvatelia Piešťan sáčky na kuchynský odpad a kedy vzniknú stanovištia pre kontajnery na tento druh odpadu?

Momentálne prebieha v zmysle verejného obstarávania súťaž na výber dodávateľa na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, taktiež sa obstarávajú aj špeciálne zberné nádoby o objeme 660 l, perforované košíky, biodegradovateľné sáčky o objeme 10 l na uloženie odpadov. Stanovištia budú zriadené a na nich umiestnené zberné nádoby určené pre obyvateľov žijúcich v IBV a KBV (v domoch a bytoch, pozn. red.) v mesiaci august – september.

Bol v uplynulých rokoch v Piešťanoch vyvážaný komunálny odpad v letných mesiacoch vždy raz za týždeň alebo počas niektorého leta bola frekvencia raz za dva týždne?

V minulom období bola frekvencia vývozu komunálneho odpadu 1 x za 14 dní, v letnom období 1 x za 7 dní.

O koľko sú vyššie náklady mesta na vývoz odpadu, ak počas letných mesiacov prebieha raz za týždeň?

Náklady pri zbere komunálneho odpadu 1 x za 7 dní v letnom období by boli vyššie o 35 346, 00 eur.

Mešká v Piešťanoch separácia kuchynského odpadu alebo budú splnené termíny, ktoré určuje zákon, prípadne ministerstvo životného prostredia?

Mesto Piešťany splnilo zákonnú povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu už začiatkom roka 2021, kedy vytvorilo podmienky zberu pre obyvateľov umiestnením špeciálnych zberných nádob do prevádzky Zberný dvor mesta Piešťany. V súčasnosti prebieha zosúladenie zavedenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu so systémom nakladania s komunálnymi odpadmi, s cieľom zabezpečiť ich zber a zhodnotenie na celom území mesta Piešťany.

Tento rok došlo k zvýšeniu frekvencie vývozu bio odpadu. Akým spôsobom mesto komunikovalo túto skutočnosť a akým spôsobom oznámilo občanom, že komunálny odpad bude v lete vyvážaný raz za dva týždne?

Mesto Piešťany postupovalo v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany o odpadoch č.3/2021, kde malo možnosť upraviť nakladanie s odpadmi – frekvenciu vývozu komunálneho odpadu pre obyvateľov rodinných domov a túto skutočnosť oznámilo už v mesiaci december 2020 formou oznamu na stránke mesta a v harmonogramoch vývozov distribuovaných do poštových schránok obyvateľov.


Vážený pán primátor,

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

so značným znepokojením som prijala informáciu, že na Váš pokyn sa bude vyvážať komunálny odpad len 2 týždňovom  intervale v letných mesiacoch.

Vo VZN je formulácia, že takúto zmenu môžete vykonať.

Napriek tomu Vás touto cestou žiadam o zrušenie Vášho nariadenia a žiadam Vás
o vývoz komunálneho odpadu v – týždennom intervale –  v letných mesiacoch, ako je to aj zaznamenané a zverejnené v harmonograme vývozu odpadu na území mesta Piešťany. A je to uvedené aj v prijatom VZN č. 3/2021 o odpadoch, schválené v bode 9, uznesenie číslo 35/2021 zo dňa 12.5.2021.

Keď ste vydal rozhodnutie o zmene vývozu odpadu v letných mesiacoch a náležite ste nezdôvodnil, prečo takéto rozhodnutie vykonávate.

Váš argument, že sa bude separovať kuchynský odpad nie je dôvodný!

Viete garantovať, že sa v komunálnom odpade nebude nachádzať odpad, ktorý nemôže byť vyhodený do biologicky separovaného odpadu ako použité plienky, kosti, exkrementy domácich zvierat a iné?

Viete garantovať, že komunálny  odpad nebude obťažovať nad mieru zápachom v zmysle občianskeho zákonníka?

Ak ste toto rozhodnutie vykonal z ekonomického hľadiska, žiadam Vás o zaslanie tejto analýzy a zverejnite o akú úsporu sa jedná a akú finančnú úľavu to prinesie občanom.

Záverom ešte jeden dôležitý fakt. Mesto Piešťany má platný štatút kúpeľného mesta, sme  celosvetovo známe kúpeľné mesto.

Naozaj chcete svojim pokynom primátora ukázať návštevníkom v letných mesiacoch preplnené zberné nádoby komunálneho odpadu a z nich šíriaci sa zápach?

Žiadam Vás ako občan mesta, poslanec mestského zastupiteľstva, aby ste nariadil týždenný vývoz komunálneho odpadu tak, ako je zverejnený v harmonograme vývozu.

Žiadam Vás o potvrdenie doručenia emailu.

Žiadam Vás o zaslanie kópii Vašich rozhodnutí ohľadom odpadu.

Žiadam Vás o zaslanie odpovede e-mailom aj s prílohami.

Ďakujem za porozumenie.

S pozdravom

Ing. Zuzana Svrčeková, MBA