Radnica hľadá ľudí, na rôznych pozíciách ponúka od 720 do 927 eur

Agendou úspešných uchádzačov o prácu na Mestskom úrade Piešťany bude komunikácia a propagácia; právne služby; rozvoj dopravy; investičná činnosť; civilná ochrana a krízové riadenie.

Záujemcovia o voľné pracovné miesta sa môžu hlásiť do 11. resp. 15. novembra 2019. V závislosti od dosiahnutého vzdelania a praxe bude ich minimálny plat v rozmedzí 720 až 927 eur.

Základnými požiadavkami na všetky voľné pozície sú znalosť legislatívy v danej oblasti, bezúhonnosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti a vysoké pracovné nasadenie.

V pracovnej náplni referenta pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu je príprava informácií o činnosti samosprávy pre novinárov, zabezpečovanie komunikácie s verejnosťou, ale aj správa facebookovej stránky mesta Piešťany. Taktiež bude zabezpečovať fotodokumentáciu mestských podujatí a vydávanie novín Radnica informuje. V jeho kompetenciách je tiež spracovanie odpovedí na podnety zo služby Odkaz pre starostu. Ide o zastupovanie počas rodičovskej dovolenky a plat je minimálne 792 eur.

Referent pre investičnú činnosť bude mať na starosti výstavbu, realizáciu rekonštrukcií, modernizácií, technických zhodnotení objektov patriacich do majetku mesta. Minimálny plat je 720 eur.

Referent právneho odboru bude okrem iného zastupovať radnicu v súdnych sporoch a pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Jeho agendou bude tiež poskytovanie právnych služieb jednotlivým oddeleniam mestského úradu. Funkčný plat na tejto pozícii je minimálne 927 eur.

Od referenta pre plánovanie a rozvoj dopravy radnica očakáva spracovanie koncepcií automobilovej a cyklistickej dopravy, parkovacej politiky aj plánu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy. Jeho úlohou bude tiež riešenie dopravného značenia a príprava návrhu plošného upokojenia dopravy vo väzbe na ozdravenie životného prostredia. Minimálny plat je 927 eur.

Medzi pracovné povinnosti referenta pre civilnú ochranu bude patriť aj príprava na krízové riadenie, hospodársku mobilizáciu a ochranu pred požiarmi. Zároveň má vykonávať funkciu bezpečnostného technika, ktorého kompetenciou je napríklad aj revízia detských ihrísk. Jeho minimálny plat bude 790 eur.

Uchádzači musia do 11. resp. 15. novembra 2019 doručiť na mestský úrad prihlášku na pohovor, ktorá bude obsahovať štrukturovaný životopis, doklad o vzdelaní a čestné vyhlásenie o praxi. Všetky ďalšie podrobnosti sú zverejnené na web stránke piestany.sk.

Medzi benefity, ktoré Mestský úrad Piešťany svojim zamestnancom ponúka, patria polročné a koncoročné odmeny, ale aj odmeny pri pracovných a životných jubileách. Pri narodení dieťaťa je to týždeň dovolenky naviac. K ďalším výhodám patria možnosť využívania posilňovne, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na dôchodkové sporenie aj na rekreáciu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk