Mestské zastupiteľstvo bude neverejné, odvysiela ho TV Piešťany

Primátor Peter Jančovič zvolal druhé tohtoročné rokovanie poslancov na utorok 12. mája. Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR bude neverejné, radnica však musí zabezpečiť inú formu informovanosti občanov. Zabezpečený bude priamy prenos z rokovania na internete aj vo vysielaní TV Piešťany.

V návrhu programu májového zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany chýba bod s názvom Pripomienky a dopyty obyvateľov. Zvyčajne majú ľudia v rámci neho možnosť vystúpiť pred poslancami. Kvôli mimoriadnej situácii to však tentoraz nebude možné.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky totiž povolil orgánom územnej samosprávy zasadať iba s vylúčením verejnosti. Počas rokovania musia mať poslanci rúška a v miestnosti má byť dezinfekcia na ruky.

Povinnosťou samosprávy je zabezpečiť iný spôsob informovania občanov. Zastupiteľstvo bude môcť sledovať každý prostredníctvom TV Piešťany. Mesto z neho neskôr zverejní aj zvukový záznam a údaje o hlasovaní jednotlivých poslancov. Tieto informácie ľudia nájdu na web stránke piestany.sk.

Návrh programu 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany:

1.  Otvorenie – schválenie programu zasadnutia (určenie overovateľov, určenie zapisovateľov zápisnice
voľba návrhovej komisie)

2.  Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa  13.2.2020

3.  Návrh zmluvy o spolupráci Mesta Piešťany a CENTRUM MESTA PIEŠŤANY, o. z. pri zabezpečení a organizovaní vianočných trhov

4.  Prerokovanie pozastavených uznesení MsZ č.20/2020 a 21/2020 A

5.  Návrh na prevod vlastníctva medzi mestom Piešťany a Vierou Čamborovou, lokalita Orviský kút, Piešťany

6.  Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Danielom Pavlovičom, lokalita Bratislavská, Piešťany

7.  Návrh na uzavretie Dohody o urovnaní medzi Mestom Piešťany a vlastníkmi bytov Sv. Štefana č. 4306/1, Piešťany

8.  Návrh  na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a BSX s. r. o., lokalita Hlboká Piešťany

9.  Stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2019

10.  Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019

11.  COVID – 19 – informatívny materiál

12.  Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2020

13.  Rôzne

14.  Interpelácie

15.  Záver

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk