Mesto ocení učiteľov, na ktorých sa nezabúda

Mesto Piešťany aj tento rok pripravuje ocenenie pedagógov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľom je spoločensky a morálne oceniť učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách, v základných umeleckých školách a v centrách voľného času na území mesta Piešťany.

Ocenené môžu byť inovačné, pozoruhodné a inšpirujúce aktivity učiteľa – dlhoročná osobná angažovanosť, organizovanie netradičných aktivít, kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi, verejnosťou, dlhoročné úspechy vo výchovno – vzdelávacom procese, vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom, iná pozoruhodná činnosť.

Návrh musí obsahovať meno a priezvisko, adresu bydliska, dĺžku pedagogickej praxe, pracovné zaradenie, pracovisko, dôvod nominovania, na základe ktorého bude komisia vyberať pedagógov na ocenenie, meno a priezvisko navrhovateľa.

Návrhy môže verejnosť posielať do 15. februára 2019 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany alebo na mail: elena.skovajsova@piestany.sk.

Zdroj: piestany.sk