Hlasujte, aby sa deti mali lepšie

O finančné prostriedky z grantového programu Budúcnosť sú deti sa uchádzajú aj tri piešťanské materské školy. Pomôcť im tieto peniaze získať môže každý, kto dá ich projektom hlas prostredníctvom web stránky buducnostsudeti.sk.

Šťastné deti

Materská škola Valová 40

Miesto realizácie projektu: elokované pracovisko MŠ Detvianska 46, Piešťany

Ciele projektu: V prostredí štyridsať ročnej školskej záhrady elokovaného pracoviska MŠ na Detvianskej ulici v Piešťanoch boli umiestnené pôvodné preliezky, pieskovisko a hojdačky, ktoré bolo nevyhnutné pre ich zlý technický stav demontovať a natrvalo odstrániť. Materská škola však nemá dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie a doplnenie potrebných hracích prvkov. Deti však potrebujú takéto hracie zariadenia, pretože prostredníctvom nich stimulujú svoje fyzické zdatnosti, pričom si vytvárajú priateľské vzťahy a učia sa zvládať záťažové situácie, odbúravajú stres a prekonávajú strach. Učia sa medzi sebou spolupracovať aj v rámci vrstovníckych skupín. V tomto areáli sa nachádza aj detské dopravné ihrisko, ktoré využívajú deti predškolského a mladšieho školského veku celého mesta Piešťany počas školského roka. Doplnením nových hracích prvkov v školskej záhrade vytvoríme multifunkčný areál v zdravom prírodnom prostredí školskej záhrady, v ktorom budú deti využívať svoj čas plnohodnotne, prelínaním viacerých výchovných zložiek a foriem výchovy. Cieľom projektu je: Vytvoriť pre deti prostredie, v ktorom sa budú cítiť šťastné. Zamerať edukáciu na zdravý fyzický a psychosomatický vývoj detí predškolského a mladšieho školského veku, zvýšením pohybovej aktivity, fyzickej zdatnosti a imunity detí. Posilniť medziľudské a priateľské vzťahy medzi deťmi rôzneho veku. Prepojiť tri výchovné zložky – environmentálnu výchovu, dopravnú výchovu a telesnú výchovu, ktoré materská škola realizuje prostredníctvom svojich projektov: „Škôlkar záhradníkom“, „Sebaisté dieťa v doprave“ a „Šťastné deti“ zamerané na deti predškolského a mladšieho školského veku mesta Piešťany.

Hlasovanie: http://buducnostsudeti.sk/230/stastne-deti/

Netradičné športové aktivity v materskej škole

Materská škola Ružová 2 Piešťany

Ciele projektu: Využívať pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku.
Hlavné aktivity a ich prínos: Uskutočňovaním tanečnej predprípravy a tanečného pohybu motivovať deti k osvojovaniu si nových pohybových zručností, ktoré sú predpokladom pre ich ďalší motorický vývin.

Hlasovanie: http://buducnostsudeti.sk/195/netradicne-sportove-aktivity-v-ms/

Červená, zelená

Materská škola Ružová 2 (miesto realizácie projektu: MŠ A. Dubčeka 11)

Ciele projektu: Oboznamovanie sa detí s dopravnou výchovou v rannom detstve.

Hlavné aktivity a ich prínos: Viesť deti k dodržiavaniu a uplatňovaniu základných pravidiel bezpečnosti na cestnej premávke. Význam signalizácie na semafóre, pohotovo a správne vedieť reagovať na svetelné signály a to všetko so zreteľom na bezpečnosť detí.

Hlasovanie: http://buducnostsudeti.sk/313/cervena-zelena/

Zdroj: buducnostsudeti.sk