Archeologický výskum Kostola sv. Gála v Krakovanoch

Koncom roku 2021 vydalo Balneologické múzeum Imricha Wintera novú publikáciu, ktorá vyšla s finančnou podporou, ktorú z verejných zdrojov poskytol Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu a tiež s podporou Obce Krakovany. Publikácia je dielom niekoľkých autorov, ktorí spracovali jednotlivé state a našim cieľom bolo priniesť pokiaľ možno čo najkomplexnejší pohľad na výskum, jeho výsledky a širšie súvislosti.

Ťažiskovou časťou publikácie je spracovanie a interpretácia priebehu a výsledkov archeologického výskumu, ktorý v Kostole sv. Gála, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, realizovalo v roku 2010 Balneologické múzeum. Autormi tejto časti sú Marián Klčo a Vladimír Krupa. V úvodnej kapitole je spracovaná história kostola vo vzťahu k histórii pôvodne samostatnej obce Stráže (dnes je súčasťou obce Krakovany) i dejinám regiónu. Ďalšia kapitola oboznamuje čitateľov s archeologickým výskumom v interiéri a exteriéri kostola. Po opise priebehu výskumu, jednotlivých sond, hrobov a nálezových situácií nasleduje charakteristika pohrebného rítu, výsledky výskumu v sakristii a objavenej kostnici. V časti Nálezy a ich vyhodnotenie je charakteristika, rozbory, analógie a datovanie jednotlivých typov nálezov (odevných súčiastok, šperku – prsteň, devocionálií – krížikov, podkovičky a kresacieho kamienka, mincí, klincov a drobných sekundárnych nálezov, častí rakiev a črepov keramiky i nálezov súvisiacich so samotnou stavbou (fragmentov skla, tehiel i fragmentov kamenných architektonických článkov). Po záverečnom súhrne a použitej literatúre je zaradená farebná príloha fotografií z výskumu, polohopis sond, plány jednotlivých sond, profily s hroby a tabuľky s kresbami výberu nálezov z výskumu.

 

Ďalšie kapitoly spracovali odborníci v rámci interdisciplinárnej spolupráce pri vyhodnotení nálezov a spracovaní výsledkov výskumu.

Výsledky geofyzikálneho výskumu publikoval v samostatnej kapitole (Odborný posudok nedeštruktívneho archeologického prieskumu geofyzikálnym meraním Kostola sv. Gála v Krakovanoch, katastrálne územie Stráže) Ján Tirpák. Textovú časť dopĺňajú vertikálne a horizontálne geofyzikálne rezy. Antropologické zhodnotenie kostrových pozostatkov piatich jedincov, ktoré boli poskytnuté na analýzu v samostatnej kapitole Osteologická analýza jedincov z lokality Krakovany – Stráže, Kostol sv. Gála spracoval Branislav Kolena. Z pietnych dôvodov antropologický materiál z mladších hrobov z druhej polovice, resp. konca 19. storočia nebol vybratý a antropologicky hodnotený.

Vladimír Karlovský z Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci sa pokúsil nájsť odpoveď na otázku ako súvisí presne zistená orientácia kostola na východ s dňom sviatku svätca, ktorému je kostol zasvätený. Autor v kapitole Analýza astronomickej orientácie kostolov v obci Krakovany–Stráže a v meste Piešťany analyzoval orientáciu Kostola sv. Gála v Krakovanoch a orientáciu kostola v polohe Starý kláštor v Piešťanoch. V týchto prípadoch sa nedokázalo, že orientácia kostola je totožná s azimutom východu slnka v deň sviatku svätca, ktorému sú kostoly zasvätené. A presné smerovanie kostolov ostáva neobjasnené.

V záverečnej kapitole Cintorín pri Kostole sv. Gála v Krakovanoch, katastrálne územie Stráže Marián Klčo spracoval históriu prikostolného cintorína, ktorý je pamiatkovým areálom. Zdokumentoval zachované náhrobné kamene, ktoré sú historicky cenné a ako súbor zaujímavé aj z typologického a umelecko-remeselného hľadiska. Dva z nich boli dokonca samostatne pamiatkovo chránené. Napriek tomu sa z nich však dodnes zachoval len jeden. Časť náhrobkov, ktoré boli len voľne uložené na dvoch miestach v areáli citnorína bolo v rokoch 2010 – 2013 odvezená na skládku odpadu. Z nich sa podarilo zachrániť len časť a aj to poškodené necitlivým zaobchádzaním. Dva z nich sa podarilo získať do zbierok Balneologického múzea a zreštaurovať. V tejto kapitole je začlenený i plán rozloženia náhrobkov a obrazová príloha tvorená fotografiami jednotlivých náhrobkov.

Rozsah publikácie je 128 strán, 82 farebných a 21 čiernobielych obrázkov (plány) a tri tabuľkové prílohy s kresbami výberu nálezov z archeologického výskumu.

Publikáciu si môžete kúpiť v expozíciách Balneologického múzea I. Wintera alebo objednať cez webstránku múzea www.balneomuzeum.sk.

Pohľad na Kostol sv. Gála.

Sonda S-I/2010, tehlová podlaha č. 2 s polooblúkom pri vstupe do sakristie odokrytá po sprašovú podlaha č. 3.

Sonda S-III/2010, múr základov kostnice pri severnom vonkajšom múre kostola a zhluk lebiek v jej ľavom rohu.

Sonda S-V/2010, detail vstupu (prahu) pred južným portálom vstupu do kostolnej lode.

Sonda S-X/2010, hrob č. 5/2010.

Náhrobok v tvare srdca, z ktorého vyrastá kríž tzv. basový je datovaný rokom 1866.

Srdcový náhrobok z roku 1769, ktorý zachránili pracovníci múzea. V súčasnosti je zreštaurovaný a vystavený v hlavnej expozícii múzea.

Text: Vladimír Krupa