EPAS: Stať sa soľou Zeme

Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch 25. mája 2017 vo svojich priestoroch privítalo v rámci prestížneho európskeho projektu Ambasádorských škôl (EPAS) päť úspešných absolventov. Pod názvom Alumni 2017 – Stať sa soľou Zeme vstúpili hostia do cyklu prednášok rozoberajúcich otázky politickej participácie mladých občanov v spoločnosti, hodnôt slobody a demokracie, ale aj významu vzdelania a profesijnej orientácie. Organizáciu podujatia zabezpečil ambasádorský tím študentov gymnázia pod vedením učiteľa Petra Rusnáka.

Prednáškové dopoludnie otvoril príhovor riaditeľky gymnázia Mgr. Miroslavy Hankovej. Doktorandka Masarykovej univerzity v Brne a dobrovoľníčka Táňa Sedláková, na gymnáziu známa už z projektu o medzigeneračných dialógoch pod názvom Prvé lásky, vystúpila pred študentami s témou hľadania zmysluplnosti životného povolania a významu práce, ktorá obohacuje človeka nielen materiálne. Vo svojom vystúpení upozornila na rozdiel medzi idealistami a pragmatikmi a cieľmi, ktoré v živote a v profesiách sledujú, pričom podporila študentov v nasledovaní hlasu ich nádejí, túžob a presvedčení.

Ďalším hosťom prednáškového podujatia bola absolventka školy Silvia Jamrichová, dnes študujúca prírodné vedy a frekventantka Kolégia Antona Neuwirtha, ktorá otvorila problematiku náročných rozhodnutí v ľudskom živote. Na svojom silnom životnom príbehu študentom parafrázovala ľudovú múdrosť, že horšie než rozhodnúť sa zle, je nerozhodnúť sa vôbec, čím ich vyzvala k aktívnej občianskej participácii a k solidarite.

Jakub Tomiš, aktívny občan a úspešný programátor, poslanec mestského zastupiteľstva v Dolnom Lopašove, postavil svoju prednášku na osobnom príbehu cesty z malej obce až do prezidentského paláca. Študentom gymnázia ponúkol svojrázny rebríček hodnôt, ktorý vyzýva mladých ľudí k efektívnemu využitiu voľného času prostredníctvom vzdelávania, čítania kvalitnej literatúry, cestovania a nezištnej pomoci druhým.

Barbora Šišková, absolventka Sokratovho inštitútu, výpoveďou o sile cieľavedomého myslenia sa pokúsila ponúknuť svoju odpoveď na otázku: Kde sú hranice nemožného? Zaujala vlastnými postojmi k intelektuálnemu rozvoju osobnosti a k aktívnemu učeniu sa kriticky a tvorivo myslieť.

EPAS projekt Alumni 2017 uzavrela pozvanou prednáškou psychologička Zuzana Šeligová, ktorá poodhalila meandre vlastnej cesty k psychologickej praxi a vlastných skúseností pri riešení zložitých prípadov detských pacientov. Pracovnými zásadami humánneho prístupu poukázala na dôležitosť nielen odborných vedomostí, ale aj preukazovaniu rešpektu, ľudskej dôstojnosti a kritického myslenia.

Prednáškový cyklus Alumni 2017 zhrnuli v závere študentskej akcie stručné, ale výstižné slová garanta gymnaziálneho podujatia Dr. Petra Rusnáka: „Projekt EPAS vznikol z iniciatívy stať sa soľou zeme, prospieť spoločnosti, dotvárať vlastný intelekt a ponúknuť plnú kvalitu žitia. Veď žiť dobrý život a byť užitočným je umenie.“

Autorka textu: Mária Juríková, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, II.D
Autor fotografií: Roman Ondrejka