Manuál k voľbám: Nekrúžkujeme kandidátov, ale ich poradové čísla

Už v sobotu nás čakajú komunálne voľby, pripravili sme pre vás návod, ako pri nich postupovať:

1.) Voliť môže každý, kto 10. novembra 2018 dovŕši 18 rokov veku.

2.) Volič s trvalým pobytom v meste Piešťany nájde svoj volebný okrsok podľa adresy na web stránke mestského úradu. Volebné miestnosti sú zvyčajne v každých voľbách na tom istom mieste.

3.) Po príchode do volebnej miestnosti musí volič predložiť okrskovej komisii platný občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca.

4.) Členovia komisie odovzdajú voličovi dva hlasovacie lístky – jeden pre voľby do zastupiteľstva a jeden pre voľby primátora.

5.) Na hlasovacom lístku pre voľby primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

6.) Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Obyvatelia volebného obvodu č. 1 krúžkujú maximálne 9 kandidátov a obyvatelia volebného obvodu č. 2 maximálne 8 kandidátov. Ak ich zakrúžkujú viac, volebný lístok bude neplatný.

7.) Na požiadanie okrsková komisia vydá voličovi za nesprávne upravený hlasovací lístok nový.

8.) Hlasovacie lístky treba vložiť do obálky a tú potom vhodiť do volebnej schránky.

9.) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu.

10.) Voliť je možné nepretržite od 7.00 do 22.00 h.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič