Zápisy na základné školy posunuli, budú bez detí

V Piešťanoch sa zápisy na základné školy uskutočnia v druhej polovici apríla. Radnica informovala, že budú prebiehať bez osobnej prítomnosti budúcich prvákov.

Mesto ako zriaďovateľ základných škôl zverejnilo termíny, zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. V minulých rokoch prebiehal v rovnakom čase aj zápis na cirkevnú školu, ktorú zriaďuje Trnavská arcidiecéza.

„Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je povinnosťou rodičov zapísať ho na niektorú základnú školu. Rodičia zapíšu dieťa iba na jednu základnú školu,“ oznámila radnica. Na zápis je treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Zápisy základné školy sú oproti minulým rokom posunuté približne o dva týždne. Minister školstva Branislav Gröhling v utorok pripustil, že by to mohlo byť prítomnosti budúcich prvákov. Piešťanská radnica to dnes potvrdila: „Zápis budú školy  organizovať bez osobnej prítomnosti detí.“

Kvôli ďalším podrobnostiam o spôsobe zápisu v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu by mali rodičia sledovať web stránku príslušnej školy alebo zriaďovateľa.

Zápisy budú v termínoch:

od  20. 04. 2020 do 24. 04. 2020, a to nasledovne:

dňa 20. 04. a 21. 04. 2020 v čase od 14.00 h do 18.00 h

dňa 22. 04. až  24. 04. 2020 v čase od 08.00 h do 14.00 h

Miesto konania zápisu:

Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany; www.zsmrspy.edu.sk
Základná škola, Holubyho 15, Piešťany;  www.zsholubyhopn.edupage.sk
Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany;  www.zsmojmirova.edupage.org
Základná škola, Brezová 19, Piešťany;  www.zsbrepy.edupage.sk
Základná škola F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, Piešťany; www.9zspn.edupage.org

DOPLNENÉ 30. marca o 11.00 h: Ministerstvo školstva zverejnilo rozhodnutie, podľa ktorého ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude nutné priniesť na zápis odporučenie detského lekára a príslušného zariadenia výchovného poradenstva. Tieto odporúčania môžu rodičia doručiť dodatočne, ale najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


Vyšetrenie školskej zrelosti

Milí rodičia, zákonní zástupcovia, v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu pandémie koronavírusu Vás informujeme o zmenách ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

Na základe zákona č.56 zo dňa 24.03.2020, ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008 bude zápis do 1. ročníka ZŠ prebiehať v termíne od 15.4. do 30.4.2020 bez účasti detí. Odporúča sa elektronická forma.

Pripomíname, že podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, §19 každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí byť zapísané do 1. ročníka ZŠ. V súčasnej situácii sa dieťa nezúčastňuje zápisu, ale rodič, resp. zákonný zástupca je povinný dieťa do školy zapísať.

Ak má rodič pochybnosti o školskej spôsobilosti svojho dieťaťa, môže dieťa absolvovať psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti v našom Centre. Na toto psychologické vyšetrenie svojho dieťaťa môže rodič nahlásiť na našej mail. adrese cpppappiestany@gmail.com.

V predmete mailu prosím uveďte:  Vyšetrenie školskej zrelosti

V maili je postačujúce uviesť telefónny kontakt na zákonného zástupcu za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie.

Po obnovení prevádzky nášho zariadenia Vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme termín na psychologické vyšetrenie.

PhDr. Viera Sakmárová, riaditeľka CPPPaP


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk