Vybavenie nového depozitárneho priestoru zbierky archeológie Balneologického múzea I. Wintera

Vďaka finančným prostriedkom, ktoré poskytol Balneologickému múzeu Imricha Wintera z verejných zdrojov Fond na podporu umenia bolo možné zrealizovať projekt Vybavenie depozitára archeológie Balneologického múzea I. Wintera. Zámerom projektu bolo zabezpečiť ochranu, väčšiu bezpečnosť a kvalitu uloženia archeologickej zbierky múzea. Vďaka podpore a ústretovosti Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s. múzeum získalo nové priestory na vybudovanie depozitárneho priestoru. V priestoroch sme dali zrekonštruovať elektroinštaláciu a osvetlenie, uskutočnili sa tam murárske a maliarske práce. Boli ošetrené podlahy a položená nová podlahová krytina. Priestory boli vybavené elektronickým bezpečnostným systémom a elektronickou požiarnou signalizáciou. Finančné náklady na tieto práce boli financované z rozpočtu múzea.

Z finančných prostriedkov od Fondu na podporu umenia sme obstarali špecializovaný mobiliár na uloženie hodnotnej archeologickej zbierky, ktorá je v múzeu budovaná od roku 1928 a sú v nej mimoriadne významné nálezy z archeologických lokalít z praveku i doby rímskej z lokalít v regióne Piešťan, z lokalít na západnom Slovensku (napr. z Abrahámu, Mužle, Bíne a i.) i zo zahraničia (zbierka zakladateľa múzea Imricha Wintera tvorená nálezmi z Carnunta). Nový mobiliár predstavujú: kovové bezpečnostné skrine na uloženie drobných archeologických nálezov, kovová zásuvková skriňa na uloženie dokumentácie zbierkových predmetov fondu archeológie, kovové regále na uloženie archeologických nálezov poukladaných v typizovaných papierových škatuliach a v rámci nich zabalených v papierových vreckách alebo v menších papierových škatuliach a tiež na voľné uloženie menších i veľkorozmerných predmetov zbierky – zrekonštruovaných keramických nádob. Bol zakúpený aj špeciálny drobný materiál na balenie zbierok (papierové obaly, škatule a pod.).

Vybavenie depozitára dodali externí dodávatelia, jeho montáž, umiestňovanie do nových priestorov a následne sťahovanie vybraných súborov zbierkových predmetov fondu archeológie zabezpečili pracovníci múzea.

Predmety boli z dovtedajšieho priestoru, ktorý bol preplnený, uložené v zrekonštruovanom a vďaka grantu FPU aj novozariadnom priestore depozitára archeológie. Zvýšila sa ochrana zbierky z hľadiska bezpečnosti pred prípadným odcudzením ži poškodením a kvalita uloženia zbierkových predmetov. Projekt prebiehal v súčinnosti pracovníkov zapojených do projektu – PhDr. Vladimíra Krupu – riaditeľa a archeológa Balneologického múzea Imricha Wintera, Ing. Tomáša Mlynského, dokumentátora a kurátora prírodovedných zbierok (časť zbierky archeológie tvoria aj paleontologické nálezy v minulosti zaraďované do archeologickej zbierky). Fotograficky projekt dokumentovala Eva Drobná, fotografka múzea.

Prínosom projektu je významné zlepšenie uloženia zbierky archeológie, zlepšenie možnosti práce s ňou a starostlivosti o ňu. Zlepšili sa podmienky práce so zbierkou, na novú kvalitatívnu úroveň sa dostali podmienky jej ochrany, stabilizácia podmienok uloženia a jej vedeckého spracúvania.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Rekonštrukcia budúcich depozitárnych priestorov archeológie

Priestory počas rekonštrukcie

Postupné zariaďovanie priestoru kovovými regálmi

Postupné ukladanie nevystavených zbierok do nového depozitárneho priestoru

Postupné zariaďovanie priestorov kovovými regálmi

Predmety archeologickej zbierky uložené v typizovaných škatuliach v novom depozitárnom priestore

Text: Vladimír Krupa

Foto: Eva Drobná