Vybavenie depozitárnych priestorov Balneologického múzea Imricha Wintera

V roku 2020 získalo Balneologické múzeum Imricha Wintera grant poskytnutý Fondom na podporu umenia z verejných zdrojov na realizáciu projektu „Vybavenie depozitárnych priestorov Balneologického múzea Imricha Wintera“. Cieľom projektu bolo vybaviť nové depozitárne priestory špecializovaným zariadením – mobiliárom na uloženie zbierkových predmetov zbierky numizmatiky, historických knižných tlačí a artefaktov zbierky živej prírody (preparáty živočíchov a vtákov, cenná entomologická zbierka) a týmto spôsobom výrazne zlepšiť uloženie nevystavených zbierkových predmetov.

Numizmatická zbierka, zbierka historických knižných tlačí a zbierky preparátov zvierat a vtákov a entomologická zbierka tvoria dôležitú súčasť zbierkového fondu nášho múzea.

V roku 2020 sa nám podarilo novozískané priestory v budove Kúpeľnej dvorany, ktoré nám dali k dispozícii Slovenské liečebné kúpele Piešťany adaptovať na depozitárne priestory múzea, opraviť elektroinštaláciu (vrátne nového osvetelnia), podlahy, vybaviť ich elektronickým zabezpečovacím systémom a elektronickou požiarnou signalizáciou.

Do nových depozitárnych priestorov sme uložili zbierku historických knižných tlačí z knižnice múzea. Najstaršia knižničná jednotka je prvotlač z konca 15. storočia, ďalšj sú zastúpené staré tlače zo 16. storočia až do roku 1918. Viacero z týchto starých knižných tlačí bolo v minulosti postupne zreštaurovaných. Sú to napríklad diela Mateja Bela, E. S. Piccolominiho, Juraja Wernhera, knihy zaoberajúce sa problematikou kúpeľníctva, dejín Uhorska, cestopisy a historické diela, lexikóny z obdobia osvietenstva, vydanie diel antických autorov ale i cenné historické fotografické albumy zaradené do súboru knižnice, resp. súboru historických knižných tlačí.

Preparáty živočíchov a vtákov sme uložili do kovovej skrine a tiež v špeciálnych škatuliach z ph neutrálneho materiálu aj do kovových políc a tiež do špeciálnej kovovej skrine.

Súčasťou prírodovedných zbierok je aj mimoriadne cenná Entomologická zbierka, ktorú vytvoril doc. RNDr. Ing. Jiří Čepelák, CSc. (známy aj ako Juraj Čepelák) (* 21. apríl 1917, Pavlovice – † 2000?), český zoológ, entomológ a pedagóg. V entomológii sa zaoberal škodcami rastlín a hlavne dipterológiou. Po skončení základnej a strednej školy absolvoval štúdium prírodných vied na Karlovej univerzite v Prahe, kde mu okrem iných prednášal aj profesor Jaroslav Heyrovský – neskorší nositeľ Nobelovej ceny za polarografiu. Po rokoch odbornej práce v rôznych vedeckých inštitúciach v bývalom Československu, začal v roku 1952 pracovať ako odborný asistent a neskoršie ako docent a vedúci katedry zoológie na VŠP v Nitre. Bol prodekanom na bývalej Zootechnickej i Agronomickej fakulte. Je autorom viac ako 180 publikovaných prác, z ktorých sú mnohé preložené do svetových jazykov. Katedra zoológie AF sa pod jeho vedením stala známou a jeho zásluhou vyvíjala čulé kontakty s múzeami a výskumnými ústavmi v Nemecku, Anglicku, Francúzsku, Bulharsku, Kanade a vtedajšej Juhoslávii. Všetky práce mali a majú význam nielen pre vedu, ale aj praktické poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a ekológiu. Jeho zbierku sme uložili v bezpečnostnej kovovej skrini.

Prínosom projektu je aj uloženie cennej numizmatickej zbierky (obsahuje viac ako 8500 kusov zbierkových predmetov – mincí, plakiet, medailí, bankoviek a štátoviek) v nových depozitárnych priestoroch v špeciálnom trezore. v ohňovzdornom a zabezpečenom trezore. Zvýšila sa tak ochrana zbierky z hľadiska bezpečnosti pred prípadným odcudzením i poškodením.

Úspešnou realizáciou projektu sa zvýšila ochrana zbierkových predmetov, mimoriadne zlepšilo ich uloženie, zastabilizoval ich stav aj vzhľadom na skutočnosť, že mnohé zbierkové predmety boli v minulosti zreštaurované.

Text a foto: Vladimír Krupa