V piešťanskom NÚRCH-u skúmajú možnosti 3D biotlače

Vývoj umelých tkanív prostredníctvom 3D biotlače v budúcnosti umožní aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva v rámci liečby reumatoidnej artritídy. Národný ústav reumatických chorôb Piešťany je súčasťou medzinárodného projektu CEMBAM, ktorého cieľom je dosiahnuť prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek so zameraním na vývoj umelých tkanív. Tento projekt je financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra sumou presahujúcou 9 mil. eur.

Konzorcium CEMBAM pozostáva z ôsmich partnerov s odbornými znalosťami v oblasti biomedicínskeho výskumu a biochémie. Prostredníctvom Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch sa do projektu ako poradcovia a experti zapoja aj dvaja renomovaní talianski vedci.

Cieľom je nájsť nové postupy pre liečbu nenávratne poškodených tkanív za pomoci regeneratívnej medicíny s využitím kmeňových buniek a tkanivových náhrad získaných metódou 3D biotlače.

V počiatočných fázach pôjde najmä o výskum, vývoj a testovanie materiálových nosičov (skafoldov) s využitím pre regeneratívnu medicínu. Prvé aktivity odštartovali už v roku 2020. Výstupy projektu, ktorý má byť ukončený v roku 2023, budú zverejnené v odborných článkoch a vedeckých publikáciách.

Jeho iniciatívnosť ocenili aj renomovaní talianski vedci Federica Chiellini a Giorgio Fassina, ktorí by sa mali do projektu zapojiť ako poradcovia. Motiváciou účasti pre nich bola najmä synergia spoločných vedeckých záujmov.

„Možnosť získať vedomosti o spoločných výskumných témach a zariadeniach je spúšťačom synergického prístupu k spoločným výskumným činnostiam, ktorý sa potom prejaví pri príprave inovatívnych výskumných návrhov,“ uviedla F. Chiellini.

Podľa G. Fassinu má projekt CEMBAM potenciál významne prispieť najmä k rozvoju inovatívnych prístupov v oblasti regeneratívnej medicíny. „Existuje mnoho rôznych možností, ako zhodnotiť výsledky tohto projektu, vrátane prihlásenia patentov na vývoj procesov alebo produktov,“ uvádza.

Federica Chiellini upozorňuje aj na fakt, že projekt využíva tzv. aditívnu technológia, ktorá umožní výrobu biomedicínskych výrobkov na mieru, okrem iného exoprotéz, chirurgických implantátov, tkanivových modelov in vitro a personalizovanej farmakologickej liečby.

CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby je spoločným dielom ôsmich partnerov, ktorí sa združili do multidisciplinárneho konzorcia. Okrem Národného ústavu reumatických chorôb sa na ňom podieľajú Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava a Technická univerzita v Košiciach, ďalej občianske združenie MEDICAL VISION, Bratislava, ako aj podnikateľské subjekty Biomedical Engineering, s.r.o., Košice; DB Biotech, a.s., Košice, PANARA, s.r.o., Nitra; REGENMED spol. s r.o., Bratislava.


Doc. Federica Chiellini získala doktorát z priemyselnej chémie, PhD (2001) z biomateriálov na univerzite v Trente. V súčasnosti pracuje na Katedre chémie a priemyselnej chémie Univerzity v Pise (Taliansko). Je členkou EXPERTISSUES EEIG – Európskeho inštitútu excelentnosti pre tkanivové inžinierstvo a regeneračnú medicínu a ENMAT – Európskej siete výskumných centier materiálov.

Dr. Giorgio Fassina je riaditeľom spoločnosti Xeptagen v talianskych Benátkach, ktorá sa zaoberá výskumom a vývojom aplikácie nanobiotechnológií v molekulárnej onkológii. Viedol výskumné projekty v oblasti biofarmaceutík v rôznych terapeutických oblastiach vrátane rakoviny, autoimunitných a vírusových chorôb, bol mimoriadnym profesorom molekulárnej biológie na Bolonskej univerzite (1995 – 1998) a získal národnú habilitáciu ako profesor biochémie a klinickej biochémie. Od roku 1997 pôsobí ako medzinárodný konzultant v spoločnosti UNIDO (Priemyselný rozvoj OSN).


 

Zdroj: Tlačová správa – NÚRCH Piešťany (krátené)