V Piešťanoch má vzniknúť viacero nových cyklistických trás

Radnica informovala o príprave projektov, ktoré majú v budúcnosť zlepšiť cyklistickú infraštruktúru v Piešťanoch i blízkom okolí.

Od Krajinského mosta po kúpele

Mesto Piešťany pripravuje v spolupráci s obcou Moravany nad Váhom a Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany výstavbu cyklotrasy, ktorá vytvorí ich bezpečné cyklistické spojenie. Podmienkou projektu bude zabezpečenie rozšírenia a spevnenia koruny hrádze v úseku od Krajinského mosta, poza záhradu Thermia Palace až po bahenné bazény.

V ďalšej fáze bude potrebné zrealizovať opravu povrchov, mobiliáru, verejného osvetlenia a zábradlí s plánovaným ukončením trasy v križovatke ulíc Kúpeľná – Piešťanská v obci Moravany nad Váhom. Mesto Piešťany v spolupráci s SLK Piešťany v tejto dobe pripravuje zadanie pre obstarávanie projektovej dokumentácie na časť po hranicu katastra. Dĺžka cyklotrasy bude 2 km.

Pod Párovcami

V súčasnosti radnica spracováva zadanie pre obstarávanie projektovej dokumentácie. Zámerom mesta je vybudovať kvalitné cyklistické napojenie mestskej časti Bodona s centrom mesta. Celková dĺžka trasy je približne 1,5 km.

Revitalizácia potoka Dubová

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu cyklotrasy v úseku od ulice A. Hlinku po Vodárenskú ulicu je už vyhotovená. Aktuálne prebiehajú práce na vysporiadaní pozemkov v úseku pri Bille. Súčasťou projektu je výstavba chodníka, cyklotrasy, revitalizácia vodného toku, výsadba zelene a osadenie mobiliáru. Úsek zahŕňa aj riešenie križovania Žilinskej cesty. Cyklotrasa ako súčasť projektu Revitalizácie toku Dubová bude v dĺžke 450 metrov.

Dopravná ulica

Realizácia cyklotrasy je naplánovaná ako súčasť rekonštrukcie celej Dopravnej ulice v 1. etape úseku od parkoviska pred železničnou stanicou Piešťany po už zrekonštruovanú časť pri pešom a cyklistickom podchode za križovatkou Vrbovská cesta. Mesto má v súčasnosti spracovanú realizačnú projektovú dokumentáciu a zabezpečuje vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom. Cyklotrasa bude po realizácii prvej a druhej etapy spolu dlhá 900 metrov.

Zelená cesta: Piešťany – Vrbové

Projekt cyklistického prepojenia obcí Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové po trase nevyužívanej železnice napreduje. V súčasnosti končí finalizácia diela s dopracovaním detailov a riešenia doplnkových požiadaviek dotknutých organizácií (prípojky inžinierskych sietí; nasvietenie priechodov pre cyklistov pri križovaní cesty II/499 a cesty k obci Krakovany II/504; doplnenie cyklostčítača pred vstupom do mesta Piešťany,…). Zároveň prebiehajú rokovania o potrebe zmeny softvérového riadenia železničnej dopravy s cieľom minimalizovať nevyhnutné finančné náklady na realizáciu.

Celková dĺžka úseku Piešťany – Vrbové bude 7,6 km, v katastri Piešťan je to 3,2 km.

Piešťany – Horná Streda

Realizáciu úseku – časti Vážskej cyklomagistrály značenej červenou cyklistickou značkou č. 002 zabezpečuje Trnavský samosprávny kraj. Projekt je spracovaný v podrobnosti pre realizáciu stavby. Trnavský samosprávny kraj v mesiaci január zabezpečuje vybavenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.

Cyklotrasa bude začínať od cestného pripojenia železného mostu na Bodonu a pokračovať bude po západnej strane Biskupického kanála po korune hrádze až po hranicu Trnavského a Trenčianskeho kraja. Pred koncom úseku bude vybudované cyklistické odpočívadlo s prístreškom.

Cyklotrasa z Piešťan po hranicu katastra obce Horná Streda bude dlhá 3,5 km.

Zdroj: piestany.sk