TTSK: Do 12. ročníka súťaže Ekologický čin roka sa môžete prihlásiť do konca februára

Trnavský samosprávny kraj organizuje už 12. ročník súťaže Ekologický čin roka. Župa v jej rámci oceňuje jednotlivcov a kolektívy, ktoré svojimi aktivitami prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia. Projekty zrealizované minulý rok je možné prihlásiť do 28. februára 2023. Tie najlepšie budú finančne odmenené.

„Záleží nám na zlepšovaní kvality životného prostredia. Významne ovplyvňuje naše zdravie, preto k nemu pristupujeme zodpovedne a s rešpektom. Som vďačný všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na ochrane prírody a prispievajú tak k tvorbe nášho zeleného kraja. Prostredníctvom župnej súťaže Ekologický čin roka každoročne oceňujeme aktivity jednotlivcov aj kolektívov. Vyzdvihnutím príkladov dobrej praxe zvyšujeme povedomie obyvateľov o jeho ochrane. Verím, že aj dvanásty ročník bude mať úspech. Zároveň vyzývam všetkých, aby nám o svojich ‚zelených‘ aktivitách dali vedieť, a to do konca februára,“ uviedol trnavský vicežupan Patrik Voltmann, ktorý má na starosti oblasť životného prostredia.

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy materských, základných a stredných škôl, samosprávy alebo záujmové združenia. Za ekologický čin možno považovať aktivity ako sú napríklad dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu odpadu na školách, výsadba zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia alebo organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou. Do súťaže je možné prihlásiť projekty, ktoré boli ukončené do konca roka 2022.

Prihlásené projekty bude vyhodnocovať odborná komisia. Tie najlepšie župa odmení finančne. Za prvé miesto náleží odmena 1.500 eur, za druhé 1.000 eur a tretie miesto bude ocenené sumou 700 eur. Súťažné návrhy je potrebné doručiť na Úrad TTSK do 28. februára 2023 do 15:00 hod. v uzatvorenej obálke s heslom „Ekologický čin roka 2022“. Súťažiaci v obálke predložia správu o aktivite, jej priebehu a dôvodoch realizácie vrátane fotodokumentácie, ktoré musia byť vyhotovené na CD nosiči alebo USB kľúči.

Súťaž Ekologický čin roka vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj každoročne od roku 2010. Odvtedy sa do súťaže zapojili stovky subjektov, vďaka aktivitám ktorých sa zlepšila kvalita životného prostredia po celom kraji. V 11. ročníku bolo ocenené napríklad občianske združenie Ober Nussdorf, ktoré zmapovalo ovocné stromy v okolí Horných Orešian, ako aj občianske združenie Cez Kerestúr, ktorému sa podarilo vysadiť jeden hektár nového lesa pri obci Križovany nad Dudváhom. Vyzdvihnutá bola tiež práca dobrovoľníka, ktorý dlhodobo zbiera odpad na trase Holíč – Hodonín. Ocenenie získala aj základná škola z Leopoldova, ktorá svojpomocne zrekonštruovala školský park na viacúčelovú ekologickú záhradu.

Trnavská župa informuje o svojich aktivitách v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo na facebookovej stránke Zelený kraj.

Zdroj: Tlačová správa TTSK