Štatistický úrad sa bude pýtať na výšku príjmov aj v Piešťanoch

Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Výsledky sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2016 vybraných viac ako 150 obcí, medzi ktorými sú aj Piešťany. Do zisťovania je zaradených viac ako 2 100 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Zdroj: piestany.sk