Rezort Piešťany predlžuje lehotu na zaslanie žiadostí o finančný príspevok

Všetci záujemcovia o príspevok z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany musia podať písomnú žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. Termín na zaslanie žiadostí sa posúva z konca roka na polovicu januára.

Rezort Piešťany bude aj v budúcom roku prideľovať finančné príspevky na projekty súvisiace s rozvojom turizmu v piešťanskom regióne. Každý, kto chce príspevok získať, musí podať žiadosť. Termín zasielania žiadostí bol posunutý z pôvodného 31. decembra 2020 na 15. januára 2021.

„Predĺžením lehoty chceme vytvoriť priestor čo najširšiemu okruhu žiadateľov,“ komentuje nový termín výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná a dodáva: „Môže nám to priniesť viac nových nápadov, ktoré by sme mohli podporiť v záujme rozvoja celého regiónu.“

Prihlásené projekty musia byť zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany, čo je hlavný predmet činnosti organizácie.

„Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, žiadosť je po novom potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 15. januára 2021 predpísaným spôsobom a formou. Pri doručovaní poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Žiadosti dodané po stanovenom termíne nebudú ďalej posudzované,“ informuje ďalej T. Nevolná. Všetky potrebné informácie k podávaniu žiadostí nájdu záujemcovia na stránke www.visitpiestany.sk/vyzvy/prispevok-oocr/.

„Žiadosť podávajú noví uchádzači, ale týka sa aj existujúcich projektov,“ upresňuje ďalej Tatiana Nevolná: „K prijímaniu žiadostí s návrhmi projektov sme pristúpili od minulého roka v snahe vniesť transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie. Základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia.“

Prijaté žiadosti bude posudzovať výberová komisia zostavená z členov OOCR Rezort Piešťany. Výsledky budú zverejnené najneskôr 15. februára 2021 na webe oblastnej organizácie.

Zdroj: Tlačová správa – OOCR Rezort Piešťany