Reštaurovanie zoologických preparátov z prírodovednej zbierky múzea

V roku 2020 podporil Fond na podporu umenia projekt Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch Odborné ošetrenie a konzervovanie preparátov vtákov z prírodovednej zbierky.

Vďaka tejto finančnej podpore sa podarilo zreštaurovať súbor vzácnych preparátov z prírodovednej zbierky. Dermoplastické preparáty daroval do zbierok múzea zakladateľ múzea Imrich Winter (1876 – 1943) a členovia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. Prvá prírodovedná časť expozície v múzeu bola vytvorená v rokoch 1932 – 1933 a obsahovala bohatú kolekciu živočíchov z okolia Piešťan, ako aj celého územia Slovenska.

Mnohé z týchto druhov sú v dnešnej dobe chránené zákonom. V minulosti – pred rokom 1989 – nemalo múzeum vhodné priestory na depozitáre. Preparáty neboli uložené vo vhodných podmienkach, čo spôsobilo ich poškodenie. Ich hodnota nie je len vedecká a spoločenská, ale sú aj dôležitou súčasťou histórie nášho múzea.

Medzi exponáty určené na odborné ošetrenie špecializovaným preparátorom sme v roku 2020 preparáty dnes už veľmi vzácnych a prísne chránených druhov vtákov. Bol to rybárik riečny (Alcedo atthis) a tetrov hôľniak (Tetrao tetrix), spomedzi dravých vtákov orol skalný (Aquila chrysaetos), jastrab krahulec (Accipiter nisus) a myšiak severský, Buteo lagopus, Spomedzi sov sme do výberu zaradili plamienku driemavú (Tito alba), výra skalného (Bubo bubo), myšiarku ušatú (Asio otus) a kuvičoka vrabčieho (Glaucidium passerinum).

Všetky preparáty mali viac či menej poškodenú kožu, boli napadnuté roztočmi, rušivcami alebo moľami. Preparátor scelil poškodenia kože, v niektorých prípadoch musel eliminovať aj poškodenia letiek. Všetky preparáty postupne celé vydezinfikoval, vyčistil im perie. Niektoré z nich, ktoré nemali dobovú drevenú podložku so záznamami Piešťanskej muzeálnej spoločnosti umiestnil na nové podložky. Odborné konzervovanie preparátov realizoval preparátor Ján Šíro z Radošiny.

Našim dlhodobým cieľom nie je len postupné reštaurovanie existujúcich predmetov, ale aj doplnenie zničených preparátov.

Tento projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Orol skalný, stav pred reštaurovaním

a po reštaurovaní.

Plamienka driemavá, stav pred reštaurovaním

a stav po reštaurovaní.

Výr skalný, stav pred reštaurovaním

a stav po reštaurovaní.

Myšiak severský, stav pred reštaurovaním

a stav po reštaurovaní.

Rybárik riečny pred reštaurovaním

a po reštaurovaní.

Tetrov hôľniak
pred reštaurovaním

a stav po reštaurovaní.

Kuvičok vrabčí pred reštaurovaním

a po reštaurovaní.

Tomáš Mlynský Foto a repro: Eva Drobná