Reštaurovanie barokovej plastiky svätého Jána Nepomuckého

V rokoch 2020 až 2021 sa vďaka finančným prostriedkom z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia Balneologickému múzeu Imricha Wintera podarilo zreštaurovať hodnotnú a krásnu plastiku svätca. Ide o drevenú barokovú, resp. neskorobarokovú – rokokovú polychromovanú plastiku svätého Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia.

Do zbierok múzea ju darovala so zbierkou drevených sakrálnych plastík manželka piešťanského zberateľa pán Kornela Duffeka a táto hodnotná socha je súčasťou ním vytvorenej zbierky. Plastika v takmer životnej veľkosti podľa spracovania a postoja pôvodne zrejme stála ako jedna z plastík oltára na ľavej strane od hlavného oltárneho obrazu. Socha predstavuje sv. Jána Nepomuckého ako kanonika s biretom na hlave, oblečeného v spodnej tunike, rochete (kožušinový kanonický plášť), superpelíciu. Neznámy tvorca ho stvárnil v pokornom a zbožnom postoji s pohľadom upreným pokorne a v zbožnej úcte smerom nahor. Ľavú ruku má položenú v nábožnom kajúcnom geste na prsiach. Pravú ruku má vystretú smerom dolu a pôvodne v nej držal palmovú ratolesť (symbol víťazstva i symbol mučeníckej smrti). Zachovalo sa z nej však len torzo v ruke svätca.

Plastika je datovaná do druhej polovice 18. storočia a ide o dielo neznámeho majstra neskorého stredoeurópskeho baroka.

Plastika bola v staticky narušenom stave. Hmota dreva popraskaná a uvoľnená v miestach spojov. V hornej polovici tela bola vertikálna prasklina prechádzajúca hrudníkom, cez ľavú ruku až k ľavému plecu a pravú spodnú stranu drapérie tuniky – sutany. Uvoľnené sú bočné hmoty prilepeného dreva v úrovni superpelície. Ulomené a chýbajúce sú okraje rukáva s krajkovým zdobením – pravej ruky. Úplne chýba palmová ratolesť, z ktorej sa zachovalo iba torzo a pravé chodidlo svätca spolu s ulomenou drapériou sutany. Chýba aj atribút kríža, ktorú svätec držal ľavej ruke. Podstavec je nerovný, pouvoľňovaný v spojoch a zdeštruovaný pôsobením drevokazného hmyzu – červotoča. Drevo má špongiovitú štruktúru, je poškodené drevokazným hmyzom a požerkami červotoča bol poškodený celý povrch sochy.

Okrem druhotných celoplošných premalieb polychrómie, bola socha v minulosti cielene upravovaná. Premaľby boli hrubozrnné, farebne zreteľné, necitlivo nanesené.

Napriek plasticitu rezby deformujúcim premaľbám je zreteľné že ide o kvalitné sochárske stvárnenie Sv. Jána Nepomuckého profesionálnym autorom. Určený bol pre sakrálny objekt významnejšej proveniencie od významného objednávateľa.

Reštaurátor Mgr. Peter Gregvorek na základe podrobného reštaurátorského výskumu rozhodol, že plastika bude zreštaurovaná do originálnej umelecko-historickej podoby. Rozhodnutie bolo determinované technickým stavom a autentickou výtvarnou výzdobou pod premaľbami. Zachovali sa rozsiahlejšie depozity kvalitnej polychrómie so zlátenými prvkami.

Po základnej stabilizácii uvoľnenej polychrómie bolo pristúpené k odstráneniu sekundárnych farebných a konzervačných vrstiev, náterov. Odstraňované boli premaľby až na originálny farebný povrch – polychrómiu so zlátením. Petrifikáciou roztokom solakrylu riedeným v touléne bola stabilizovaná drevná hmota sochy. Uvoľnené (rozpadnuté) časti dreva boli zlepené pôvodnými stolárskymi technológiami.

Reštaurátor doplnil väčšie časti chýbajúcej hmoty podstavca a drapérie a rezbársky rekonštruované krajky rukáva a krídelka biretu. Chodbičky drevokazného hmyzu v partiách polychrómie boli vytmelené prifarbeným reverzibilným drevotmelom. Potom bola plastika farebne retušovaná akvarelovou reverzibilnou retušou, boli dozlátené najviac poškodené zlátené partie pôvodnou technológiou lešteného zlátenia na mixtion. Na záver bol povrch sochy upravený tvrdeným včelím voskom.

Zreštaurovaná socha bola znovu upevnená na drevený dubový kvadratický podstavec. Po reštaurovaní sme plastiku opäť mohli vystaviť v stálej expozícii sakrálnych plastík.

Reštaurované s podporou Fondu na podporu umenia hlavným partnerom projektu.

Svätý Ján Nepomucký, stav pred reštaurovaním

Plastika pred reštaurovaním, pohľad zozadu

Foto z priebehu čistenia – odokrylo zvyšky pôvodného striebrenia rúcha a zlátenia krajky

Z priebehu čistenia od druhotných premalieb

Socha po polovičnom celkovom očistení

Po celkovom očistení a reštaurovaní

Text: Vladimír Krupa