21.08.2015 # 16:32 # 16:32

Rema Cicutta nahradil na čele Rezortu Piešťany Peter Tremboš

Prioritou nového predsedu predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu je okrem iného zefektívnenie jej fungovania. Mestského poslanca za iniciatívu Spoločne pre Piešťany Petra Tremboša zvolilo valné zhromaždenie v utorok 18. augusta.

Funkciu predsedu predstavenstva Rezortu Piešťany dovtedy zastával bývalý primátor Remo Cicutto, ktorý sa podieľal na vzniku zákona o cestovnom ruchu. Práve na jeho základe bola založená samotná organizácia, jej doterajšie fungovanie však mnohí kritizujú. Niektorí zakladajúci členovia z nej dokonca vystúpili.

Aktuálne sú okrem piešťanskej samosprávy a kúpeľov členmi aj Obec Moravany nad Váhom a hoteli Park, Máj, Granit a Fakulta cestovného ruchu Goethe Uni. Zmenu na poste predsedu predstavenstva iniciovalo mestské zastupiteľstvo. Prišlo k tiež výmene podpredsedu dozornej rady. Miloša Tamajku nahradil Martin Valo.


Novému predsedovi predstavenstva sme položili niekoľko otázok prostredníctvom e-mailu. Prečítajte si ako vníma doterajšie fungovanie Rezortu Piešťany Peter Tremboš:

Ako hodnotíte doterajšie fungovanie Rezortu Piešťany? Čo sa tejto organizácii doteraz podarilo a čo nie?

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany je relatívne nová organizácia. Jej vznik bol podmienený snahou štátu o rozvoj cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch Slovenska. Výrazným impulzom pre zakladanie takýchto organizácií bola ochota štátu finančne podporovať takéto štruktúry. S ich reálnym fungovaním sme však donedávna nemali dostatočné skúsenosti. Z toho sa odvíjala aj určitá nedôvera a pochybnosti o efektívnosti a zmysluplnosti ich existencie. Zdá sa, že viaceré subjekty pôsobiace v našom meste v oblasti cestovného ruchu doteraz nie sú presvedčené o výhodnosti členstva v Rezorte. Skutočnosť, že v súčasnosti patrí medzi jeho členov iba 7 organizácií, z toho sú dve samosprávy (Piešťany a Moravany nad Váhom), je jedným z jeho najviditeľnejších neúspechov. Výhrady možno mať aj k pomalému rozbiehaniu činnosti Rezortu i k absencii koncepcie rozvoja cestovného ruchu. Do značnej miery sú však tieto nedostatky vo fungovaní Rezortu podmienené jeho podfinancovaním. Na druhej strane sa však predsa len podarilo dosiahnuť aj niektoré úspechy. Mimo obligatórnej účasti na veľtrhoch a výstavách, možno spomenúť napríklad budovanie turistickej infraštruktúry, cyklotrás a podobne.

Aké sú Vaše priority vo funkcii predsedu predstavenstva?

Medzi moje priority patrí analýza súčasného stavu v akom sa nachádza nielen Rezort Piešťany ale všeobecne cestovný ruch v našom meste. Ten považujem za najvýznamnejší segment hospodárskeho života Piešťan. Jeho potenciál stále ešte nie je dostatočne využívaný. Následne by mali byť jasne definované ciele, spôsoby ich dosiahnutia a z toho vyplývajúce úlohy pre Rezort. Určite sa budem detailnejšie zaoberať stavom a fungovaním www stránky, zlepšením propagácie, prípravou nových produktov cestovného ruchu a zefektívnením fungovania samotného Rezortu. Za kľúčové považujem zvýšenie počtu jeho členov, zlepšenie spolupráce s jednotlivými subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu i so školami, ktoré pôsobia na území mesta a profilujú svojich absolventov v tejto oblasti.

Čo zásadné by sa podľa Vás malo v Rezorte Piešťany zmeniť?

Odpovedať na túto otázku sa mi zdá ešte predčasné. Bolo by odo mňa nezodpovedné, aby som podrobnejšie hodnotil doterajšie fungovanie Rezortu Piešťany a navrhoval konkrétne zmeny bez toho, aby som sa detailne oboznámil s materiálmi a informáciami, ku ktorým som doposiaľ nemal prístup. Bude to jedna z mojich prvých úloh, ktorým sa ako novovymenovaný predseda predstavenstva budem venovať.

Stretli ste sa už so zástupcami kúpeľov? Ak áno, našli ste spoločné ciele v súvislosti s fungovaním Rezortu Piešťany?

S predstaviteľom vedenia Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany som sa už samozrejme stretol. Naše postoje k problematike rozvoja cestovného ruchu sú si veľmi blízke. Verím, že aj v otázkach ďalšieho fungovania Rezortu nájdeme spoločnú reč. Kúpele sú síce veľmi významným, ale nie jediným aktérom na území nášho mesta a je samozrejmé, že Rezort by mal pôsobiť v prospech všetkých. Skúsenosti iných oblastných organizácií cestovného ruchu, najmä v zahraničí, kde majú v tejto oblasti dlhšiu prax, naznačujú, že to nie je nesplniteľná úloha.


 

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X