Radnica vyzýva neplatičov, aby uhradili svoje dlhy

V prípade, že nedoplatky nebudú uhradené do konca tohto roka, samospráva pristúpi k ich vymáhaniu v exekučnom konaní.

Stovky ľudí a desiatky firiem dlžia Mestu Piešťany tisíce eur. Na web stránke radnice je zverejnený zoznam dlžníkov aktualizovaný na konci minulého roka. Uvedené sú len mená ľudí a názvy právnických osôb, ktoré dlžia 160, resp. 1 600 eur a viac.

„Mesto Piešťany týmto upozorňuje a vyzýva dlžníkov Mesta Piešťany, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči Mestu Piešťany a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky  v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad),“ oznámila radnica.

V prípade, že nedoplatky nebudú uhradené do 31. decembra 2020, samospráva ich bude vymáhať v exekučnom konaní. To pre dlžníka predstavuje ďalšie náklady.

O výške svojho dlhu sa môžete každý informovať na týchto telefónnych číslach:
– daň z nehnuteľností, daň za psa: 033/7765485, 7765486, 7765488
– miestny poplatok za komunálne odpady a DSO: 033/7765487
– daň za užívanie verejného priestranstva: 033/7765485.

Zdroj: piestany.sk