Radnica vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra

Po odchode Petra Konečného z postu hlavného kontrolóra Mesta Piešťany zvolia poslanci jeho nástupcu. Kto ním bude, má byť známe 28. februára. Kandidáti už môžu posielať prihlášky.

Úspešný uchádzač musí mať podľa zákona o obecnom zriadení minimálne stredoškolské vzdelanie. Po nástupe do funkcie nesmie bez súhlasu zastupiteľstva podnikať  alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov.

Kandidáti na túto funkciu musia svoje písomné prihlášky doručiť do podateľne mestského úradu v obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“ najneskôr 14. februára. Prihláška má obsahovať výpis z registra trestov, doklad o vzdelaní, životopis a prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči radnici, zdravotnej alebo Sociálnej poisťovni.

Kandidáti, ktorí splnia stanovené predpoklady, budú pozvaní na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. To sa uskutoční 28. februára. Pred voľbou každý dostane šancu predstaviť sa poslancom. Úspešný uchádzač musí získať nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov. Ak sa to ani jednému nepodarí, nasleduje druhé kolo, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

Hlavný kontrolór je zamestnanec samosprávy, ktorý vykonáva dohľad nad zákonitosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom mesta. Kontroluje jeho príjmy a výdavky a tiež má kompetenciu kontrolovať inštitúcie zriadené samosprávou. Zastupiteľstvo ho volí na šesť rokov.

Text a foto: Martin Palkovič