Radnica porušuje princípy transparentnosti, ktoré doteraz dodržiavala

Ešte do polovice apríla mestský úrad zverejňoval výzvy na verejné obstarávanie stavebných prác nad 7-tisíc eur. S nástupom novej úradníčky pre túto agendu prišiel iný výklad zákona – samospráva vraj už internú smernicu pre verejné obstarávanie nemusí mať.

V praxi to znamená, že firmy, ktoré by sa chceli uchádzať o zákazku na stavebné práce v hodnote nižšej než 70-tisíc eur (bez DPH) sa o nej z web stránky radnice nedozvedia. Podľa donedávna platnej internej smernice musela piešťanská samospráva zverejniť informácie o plánovaných stavebných prácach drahších než 7-tisíc eur.

Zo stanoviska, ktoré vedenie mestského úradu poskytlo médiám, vyplýva, že v zákone o verejnom obstarávaní platnom od 18. apríla 2016 nie je určený postup na obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Ide o zákazky, ktoré bez DPH neprevýšia 70-tisíc eur. Jednou z nich je aj oprava strechy šatní mestskej polície. Náklady na ňu sú 67-tisíc eur.

„Pri zákazkách, ktoré sa svojou hodnotou blížia uvedenému limitu, by verejný obstarávateľ  mal mať nastavené interné pravidlá pre ich zadávanie,“ myslí si piešťanský advokát Erik Jurista.

Odvoláva sa na všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom sa píše: „Pri zákazke, ktorej hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného limitu pre daný typ zákazky, je vhodné zohľadniť aj vedľajšie náklady, ktoré by pri nastavení príliš formalizovaných pravidiel, mohli viesť k predraženiu zákazky. Naopak, ak ide o zákazku, ktorá je vo vyššej hodnote, je vhodné, aby verejný obstarávateľ prijal aspoň elementárne pravidlá zadávania s prihliadnutím na princípy verejného obstarávania.“

V prípade rekonštrukcie strechy šatní mestskej polície radnica použila metódu prieskumu trhu. „Je nemysliteľné odhadnúť, či pomerne stručná (k zmluve priložená) cenová ponuka vybraného zhotoviteľa zodpovedá možnej dosiahnuteľnej trhovej cene, alebo je naopak prehnane nadsadená,“ hovorí Erik Jurista.

Ak sa mesto nepokúsilo pomerne drahú zákazku aspoň nejakým zjednodušeným spôsobom vysúťažiť, porušilo podľa jeho názoru princípy transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti.

Zvyšovanie transparentnosti pred komunálnymi voľbami v roku 2014 sľubovali obaja víťazi – primátor Miloš Tamajka aj najsilnejší poslanecký klub Spoločne pre Piešťany. Zrušením doteraz platnej internej smernice sa však mestský úrad pod ich vedením vydal presne opačným smerom.

Text a foto: Martin Palkovič


Zabezpečím, aby sa Piešťany z nelichotivého hodnotenia „3 mínus“ dostali v hodnotení Transparency International na vyššiu priečku, medzi mestá, ktoré používajú peniaze z mestského rozpočtu výlučne v prospech obyvateľov mesta.

Zdroj: milostamajka.sk

Sprehľadniť fungovanie samosprávy pre obyvateľov mesta a zlepšiť vzájomnú komunikáciu. Poskytneme občanom všetky možné výstupy a materiály, ktoré vytvára samospráva v takej forme, aby bola zabezpečená maximálna transparentnosť a kontrola zo strany obyvateľov.

Zdroj: spolocneprepiestany.sk